Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dien juisten keer, die de zaken genomen hebben, zouden zich moeten verontwaardigen, de inbezitname bevestigen en bekrachtigen, en dat uit naam van den Staat dien het beroofd heeft ?! De neutraliteit van dien Staat zou zijn huichelachtige overwinning bemantelen ? ! En Engeland zou de plicht hebben, het onder zijn bescherming te nemen tegen zijn eigen bondgenooten ?! Dat beweert de Rijkskanselier; en uit die praemissen besluit hij dat het Britsche Gouvernement niet het recht had zich als de kampioen der Belgische neutraliteit op te werpen ?!

Misschien zullen de Duitsche intellectueelen zich tevreden stellen met een redeneering die wij als een uitdaging van het eenvoudige gezond verstand beschouwen. Het schijnt in elk geval niet dat zij, die de woorden van den Kanselier hebben toegejuicht, hem gevraagd hebben den datum en voorwaarden van het verdrag bekend te maken, waarbij Engeland de neutraliteit van China en zijn grondgebied, bezet door den vreemdeling, zou gewaarborgd hebben. Die onbescheiden vraag is niet gesteld; en zij kon niet gesteld worden zonder de kinderachtige rechtvaardiging, die op de Tribune van den Rijksdag was uitgesproken, te niet te doen. Het Britsche Rijk behoeft niet in alle landen der wereld ten voordeele van het vijandelijke Duitschland, den paladijn van in gevaar zijnde onzijdigheden te spelen; het is voldoende, zoo het die, welke het beloofd heeft te beschermen, en voor de verdediging waarvan het zijn eerewoord gegeven heeft, ook inderdaad beschermt.

Men moet er dus van afzien, om in de trouwelooze handelingen van Engeland, of in eenige duistere verstand-

Sluiten