Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de laatste tientallen jaren evenwel is op vele plaatsen, onder invloed van het landbouwonderwijs, de landbouw met groote sprongen vooruitgegaan, terwijl de gebouwen dit tempo niet hebben kunnen volgen.

Toch is het niet raadzaam om in een bepaalde streek te spoedig geheel afwijkende inrichtingen en constructies voor te stellen, te meer omdat de bestaande typen dikwijls met geringe veranderingen ook dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het gewijzigde landbouwstelsel.

Een landbouwer is nu eenmaal gehecht aan het gebouwen-type uit zijn streek; en pogingen tot radicale wijzigingen zouden niet op zijn medewerking kunnen rekenen.

Alleen op ontginningen, waar zich dikwijls boeren vestigen uit andere deelen des lands, is men meestal vrijer, en wordt van deze vrijheid dan ook een gepast gebruik gemaakt.

Nu zal elk industrieel bij het bouwen van een nieuwe fabriek het bedrijfsplan opstellen, dat door een ervaren bouwmeester, na innige samenwerking met den bedrijfsleider, tot een goed geheel wordt verwerkt.

Welnu, deze wisselwerking ontbreekt meestal bij het stichten van boerderijen, wegens gebrek aan constructieve kennis bij de landbouwers, terwijl bouwkundigen de eischen niet kunnen verwerken, welke het landbouwbedrijf stelt, of in de toekomst zal gaan stellen. Het gevolg is dan ook, dat de verkeerde inrichting van vele nieuwe gebouwen de bedrijfsexploitatie drukt.

De Regeering heeft dit gevoeld, toen zij indertijd het aanzien gaf aan het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen, verbonden aan de tegenwoordige Landbouw-Hoogeschool, waar elke landbouwer in voorkomende gevallen adviezen kan inwinnen, en waarvan ook door velen gebruik wordt gemaakt. In aansluiting tot deze bemoeiing is het doel van dit werk om aan vele bezwaren tegemoet te komen, om namelijk de landbouwers in kennis te stellen met talrijke inrichtingen die elders blijken te voldoen en de bouwkundigen liefde bij te brengen voor het speciaal-vak, de landbouw-architectuur, en hunne kennis te vermeerderen met de wijze waarop aan de landbouwkundige eischen kan worden voldaan. Het spreekt vanzelf dat voor dit tweeledig doel niet meer constructieve details zijn opgenomen dan voor een goed begrip noodzakelijk is, hoewel de uitgestrektheid van het gebied te groote beperking vanzelf onmogelijk maakt.

Hoe aan eischen van schoonheid moet worden voldaan, moest buiten bespreking blijven; omdat het de kern van dezen arbeid niet raakt en aan de betrokken bouwmeesters mag worden overgelaten.

Vermelding verdient dat bij elk hoofdstuk een gelijknamige serie platen behoort, waar in den tekst naar wordt verwezen; bovendien met aanduiding van nummers en figuren.

Sluiten