Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het bewaren van Groenvoeder.

a. Het bewaren van veldvruchten en voederartikelen geschiedt vaak met primitieve middelen. Mangelwortels, aardappelen, pulp, enz. worden meestal ingekuild of in kelders of op dichte vloeren in de open lucht bewaard. Deze methoden zijn, van bouwkundig standpunt bezien, niet zoo belangrijk, dat zij aparte bespreking verdienen. Wel is dit het geval met groenvoeder, dat bijzondere verzorging behoeft om niet aan bederf te worden blootgesteld. Onder groenvoeder verstaat men gras, rijpe maïs, bietenblad en verdere producten, welke zoodanig van de lucht moeten worden afgesloten, dat de voederstoffen veel langer dan anders hun bruikbaarheid kunnen behouden. Zonder deze voorzorgsmaatregelen zou spoedig rotting optreden in verband met de ontstane gistingsprocessen.

b. Het bewaren in een kuil in den bodem, hetgeen nog algemeen gebruikelijk is, levert ernstige verliezen door vervuiling, uitloozing en onvoldoende afsluiting van de lucht. Door het bouwen van kelders (II, fig, la en lb) wordt aan beide eerstgenoemde bezwaren tegemoet gekomen. De onvoldoende pershoogte en de minder gelukkige vorm zijn oorzaak, dat geen voldoende afsluiting van de lucht wordt verkregen, al tracht men ook door middel van met gewichten bezwaarde en door kettingen aangeregen schotten de drukking te vermeerderen.

c. Een tweede oplossing is de nu weer lang in onbruik geraakte groenvoederpers (fig. 2), waarbij grootere pershoogte met extra belasting werd verkregen; maar waarbij de wanden vrijelijk aan de lucht bleven blootgesteld.

d'. De oplossing van dit vraagstuk is gevonden in Amerika, door de toepassing van de z.g. groenvoeder silo's, waarvan er op de Johanna-Hoeve te Oosterbeek ook een drietal zijn gebouwd.

De voordeden van dit systeem zijn de volgende:

Hoewel ook de bovenlaag door bederf wordt aangetast, beperken de verliezen zich tot 5 a 10 pet.; terwijl de verliezen in den kuil tot 50 pet. van de totale geborgen hoeveelheid kunnen beloopen.

Het voeder blijft beter van kwaliteit en smaak, doordat het enorme eigen gewicht de lucht uitperst, en de dichte wanden atmosferische invloeden uitsluiten.

Bij het verbouwen van groote hoeveelheden groenvoeder zullen de arbeidskosten veel minder drukken, omdat een groot gedeelte van den arbeid machinaal kan geschieden.

1. Algemeene en constructieve eischen.

Een belangrijke factor is de keuze van de bouwplaats.

Wanneer de voedergang het stalgebouw in lengterichting doorsnijdt, verdient de aanbouw volgens fig. 3a en 3b, of 5, aanbeveling. Directe verbinding met den stal wordt vermeden door het aanbrengen van een tusschenportaal, tevens voederbewaarplaats. Bij zeer lange stallingen zal men terwille van arbeidsbesparing den silo liever op zij bouwen. Verder maakt het groot verschil of men den silo aan

Sluiten