Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo'n afsluitbaar rooster aangebracht. Hierdoor kan de luchtaanvoer automatisch geregeld worden.

Bij ruw weder sluit men de roosters af aan de zijde waar de wind op staat. Des nachts of bij ongunstig weer sluit men ook de toegangsopeningen naar het hok af, waardoor eveneens versche lucht kan binnentreden.

Bestaan er, b.v. in den zomer, geen temperatuurverschillen, dan kunnen de ramen boven de beide deuren worden opengezet, welke als valramen geconstrueerd zijn, en de twee bovenramen in den op het Zuiden liggenden zijwand, welke naar buiten kunnen worden uitgezet. Bovendien kan men dan nog beide deuren openzetten, waarvoor dan zoo noodig gazen deuren in de plaats treden.

De afvoer van verbruikte lucht en der mestdampen is geregeld, doordat een dubbele nok is aangebracht, op een onderlingen afstand van 5 cM. Waar deze tusschenruimte zich in het hoogste gedeelte van den stal bevindt en over de geheele lengte doorloopt, heeft de afvoer onder zeer gunstige voorwaarden plaats.

Door een viertal ramen zoowel in den Zuidelijken als den Noordelijken gevel langs den onderkant aangebracht, wordt de geheele bodemoppervlakte zoodanig verlicht, dat elk korreltje van het in de scharrelruimte gestrooide graan, door de hoenders kan worden gevonden. Bovendien zijn, zooals reeds is aangestipt, in den Zuidelijken gevel nog een tweetal bovenramen aangebracht en bevindt zich een bovenlicht in den Oostelijken en den Westelijken gevel.

Uit een zorgvuldige beschouwing is gebleken, dat door deze raamvoorziening elk hokgedeelte gedurende langeren of korteren tijd van den dag, rechtstreeks zonlicht kan krijgen, hetgeen, zooals hierboven reeds werd uiteengezet, van groot belang is.

De stal is afgedekt met asbest-golfplaten, waarbij men de holle ruimten met behulp van riet of stroo kan opvullen ter isolatie.

In den stal bevindt zich geen dichte vloer. Echter is onder de geheele bodemoppervlakte gaas aangebracht, om binnendringen van ongedierte te voorkomen.

De zijwanden moeten, vooral rond de slaapplaats boven de mestplanken, volkomen dicht zijn, terwijl de mestplanken zelf wind noch mest mogen doorlaten.

De bouw is er op berekend, dat de stal in 6 groote deelen (4 zijden benevens 2 dakvlakken) uit elkander genomen kan worden en dus gemakkelijk verplaatsbaar is.

De 6 deelen kunnen door middel van beugels en bouten zeer solide en tochtvrij onderling bevestigd worden.

Een groote plaag voor de hoenders vormen wel de luizen en mijten.

De mijten verblijven, in tegenstelling met de luizen, alleen des nachts op het kippenlijf; 's ochtends gaan ze hun rustplaats zoeken in reten en spleten, welke de zitstokken en hokwanden hun dikwijls maar al te rijkelijk bieden.

De pluimveehouders hebben al meermalen en op verschillende wijzen getracht deze plaag te bestrijden.

Zoo stelt fig. 2 een zitstok met mijthol voor.

Sluiten