Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs de kinderen loopen in de optochten mede. Men heeft in die kringen bovendien een open oog voor de groote beteekenis der vrouw en tracht haar voor de socialistische leer te winnen. De propagandisten rijn ijveriger dan de proselietenmakers onder de Joden, die stad en land afreisden om het getal der bekeerlingen te vergrooten. Zóó is het geen wonder, dat hun invloed gaandeweg gewassen is. De reclame heeft er ook het hare toe bijgedragen. En de macht van al dat profeteeren is dan toch maar, dat er een machtige partij in ons land bestaat voor wie de socialistische leer niet minder dan een evangelie is.

Wat moet er echter op den duur van ons vaderland worden, als die beginselen doorwerken? Wij zullen niet zeggen, dat de socialisten nooit iets goeds tot stand gebracht hebben. Maar als gij op de diepste beginselen let, die zij voorstaan, — neen, dan kunt gij van die zijde geen opbouwend werk verwachten. Wij aarzelen niet om het uit te spreken: zij ondermijnen de zedelijke en religieuse vastigheden, waarop ons nationale leven steunt; zij ondergraven de fundamenten van ons nationale huis; zij doen in dit opzicht sappeursrwerk; laat ons het met één pakkend woord zeggen: hun politiek is een vossen-politiek; en die politiek moet ten langen leste onvermijdelijk leiden tot de nationale ineenstorting, die Rusland en Duitschland ons te zien gegeven hebben. Ge kunt er u zonder moeite van overtuigen. Beschouw enkele grondwaarheden van het socialisme eens van nabij, en de waarheid van wat wij zeiden, springt terstond in het oog.

Eén der grondzuilen van het socialisme is het dusgenaamde historische materialisme. Men verstaat daaronder de leer, dat de stoffelijke ontwikkeling de geestelijke ontwikkeling des volks beheerscht. Er zijn onder de menschen allerlei ideeele goederen: de waarheid, de kunst, het recht, de goede zeden, de religie, — al te gader zaken van hooge waarde. Er z^n onder de menschen echter ook stoffelijke dingen: zilver en goud voedsel en deksel, grondbezit en productie-middelen. Aan den éénen kant het geestelijke, en aan den anderen kant

Sluiten