Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare voorwaarde van een gezond volksleven is. Een volk zonder godsvrucht is ten ondergang gedoemd. Er is geen keeren aan. Wie van den hoogen God afvalt, moet vallen. Neem uit een volk de tempels der wetenschap weg, — en het zal blijven bestaan, al wordt het in de achterhoede gedrongen. Neem de tempels der kunst weg, door alle schouwburgen af te breken, — en het zal er niet door in zijn» levensader aangetast worden. Neem de tempels der nijverheid" weg, door alle fabrieksschoorsteenen omver te halen en alle vuren te dooven, — en het volk zal ook deze ramp mettertijd te boven komen. Neem zelfs de tempels van den geldhandel weg, zoodat de beursbengel niet meer klept, — en er is door verhooging der energie nog opleving mogelijk. Maar als gij het houweel in de fondamenten van den tempel des Heeren slaat; als gij de eenvoudige kerken afbreekt, — dan is alle hoop voor het volk verloren en zijn weder-opbloei een afgesneden zaak. Een volk zonder altaar is aan de ontbinding ten prooi en valt uit elkaar. Als gij persoonlijk wu God loslaat zijt gij weg: de deur staat dan open voorzedelijke bandeloosheid. Valt de band met God, dan valt óók de band met de deugd, en de band met den naaste, en zóó is het nu ook ten aanzien van het leven des volks: als het geen God meer heeft om zich aan vast te houden, is de bijl aan den wortel des booms gelegd, het is ten doode opgeschreven, wie van den hoogen God afvalt, moet vallen L"

Is het nu niet waar, dat de socialisten ook dezen vasten bodem ondermijnen? Misschien niet in theorie, maar wel in de praktijk. Wij zingen in deze maand van de heilszon, die in Christus over de wereld is opgegaan. Wat is de heilszon van de roode Partij ? Antwoord: het socialisme. Wij verwachten de verlossing van Christus, de verlossing onzer ziel, de verlossing onzes lichaams, en óók de verlossing van de ongerechtigheden der maatschappij door de toepassing van de beginselen des Evangelies. Wat is de verlosser van de roode Partij? Antwoord: het socialisme. Daar zijn Kerstliederen op het socialisme. Daar zijn Paaschliederen op het socialisme. Daar zijn Pinksterliederen op het socialisme

Sluiten