Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen revolutie, — wèl reformatie. <

En dan een reformatie metterdaad en in der waarheid.

Wij hebben niet genoeg aan beloften. Wie zijn socialen honger met beloften wenscht te stillen, doet het best een bescheiden plaats aan de socialistische tafel te vragen, want daar worden zij bij dekschalen vol opgediend. Dit is trouwens het kenmerk van alle revolutionairen. Gij herinnert u Absalom met zijn prachtigen haardos, waarop hij zoo trotsch was alsof het zijn grootste glorie was. Dat was óók een revolutionair van 't zuiverste ras, hij stond tegen zijn eigen vader op, en deed, evenals een bekend figuur in ons land, een greep naar de macht. Deze heer had óók al een mond vol van de schoonste beloften. Hij ging in de poort staan om boeren, burgers en buitenlui handjes te geven, en dan beloofde hij hun gouden bergen, als hij maar aan 't bewind kwam en de rechtmatige vorst van den troon gestooten was. Zóó stal hij het hart van het volk, zegt de Schrift Onze revolutionairen zijn bij hem in de leer gegaan. Hij was een mooi-prater in folio, waarbij Troelstra er nog maar een in zak-formaat is. Maar de man kwam (evenals een ander) van een koude markt thuis: hij bleef met zijn prachtige haar in de takken hangen, zelfs zijn muildier liep tusschen zijn beenen weg, — gij ziet het, mijne heeren, men kan zich ten slotte aan zijn eigen glorie verhangen 1

Maar scherts terzijde.

Wij willen geen revolutie, maar wel reformatie.

Het woord reformatie zegt u al, dat wij binnen het raam van de bestaande staats-orde hervormingen tot stand wenschen te helpen brengen, en daarbij alle ondermijnende vossenpolitiek beslist afwijzen. Wij hebben tegenover de beginselen der valsche politieke profeten de beginselen der ware politieke profeten te plaatsen, en dus bij elke hervorming niet uit ons eigen hart, maar van 't heilig blad te profeteeren. Gods Woord is ons niet alléén voor ons zieleheil gegeven, al blijft dat onder alle omstandigheden 't voornaamste, waar ieder mede beginnen moet. Er liggen in de Schrift ook ordinantiën voor uw huiselijk leven, voor het maatschappelijk en staatkundig leven; en al wie den naam van Christus noemt, heeft

Sluiten