Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. 1, waarin bepaald was, dat binnen de stad, haar vrijheid en ambachtsheerlijkheid, geene andere religie zou mogen worden gepredikt dan de Roomsch-Katholieke, verbroken. Reeds 29 Mei bielden de Hervormden eene godsdienstoefening in de Oude Kerk, in welk kerkgebouw sedert — met eene korte onderbreking wegens reparatie — geregeld gepredikt werd. Ook de Kapel in de Kalverstraat en de Minderbroederskerk werden beide kort daarop — hoewel slechts eenmaal — door de Gereformeerden gebezigd1).

In de tweede plaats werd art. 11, waarbij bepaald was, dat alle oude usantiën in wezen zouden blijven, gevioleerd, immers de oude magistraten, die volgens de kostumen levenslang zitting moesten hebben of „bij versterft van een vuijten hueren" een ander in diens plaats hadden mogen verkiezen, werden uit hunne ambten ontzei

Met art. 9: „dat d'officianten, die van ouden herkomen tot sekeren ampten binnen der voornoemde Stede zijn ghestelt, in den selven ampten wederom sullen treden ende komen, so verre die selfde ampten niet en hebben seker ghetal van persoonen", was bij de Alteratie in liet geheel geen rekening gehouden.

Van Staatsche zijde werd aan Amsterdam verweten, dat in afwijking van het bepaalde in art. 4, dat tot bevelhebbers der vendels slechts „goede, vreedsamige ende onpartijdige Burghers, die totten tijde vande publicatie van de Pacificatie ghemaeckt tot Gent binnen der Stede van Amsterdam ghewoont" hadden, benoemd mochten worden,' na de Alteratie personen het commando voerden, die aan die eischen niet beantwoordden2).

verbod der Gereformeerde godsdienstoefening binnen de stad, — het onmogelijke, waartoe niemand gehouden is, — bleef eene doode letter". Dat ik met deze opvatting niet accoord ga, blijkt duidelijk uit mijn betoog. !) Ter Gouw VII, bl. 396—398.

2) In de Vroedschapszitting van 14 Mei 1579 werd besloten — ten bate van het ontzet van Maastricht — personen te nomineeren, die aan de eischen in de Satisfactie gesteld niet voldeden, echter onder expresse protestatie van noa-prejuditie der Satisfactie.

Sluiten