Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tselve behoorden offgedaen te worden, het geheele lant van Hoüant soude tvoorsz feijt hebben moeten defendeeren, ende soude moegen oorsaecke geweest sijn dat die lasten vanden oorloghe wederonune op Hollant alleen gevallen souden hebben" 1).

Voor het oogenblik genoeg over de Remonstrantie; in ander verband zal ik gelegenheid hebben op dat stuk terug te komen.

Hoewel Amsterdam sedert 8 Februari 1578 onder de gehoorzaamheid van Zijne Excellentie stond, evenals de vele andere steden, die bij Satisfactie waren aangekomen, maakte zij — evenmin als gene — deel uit van het verbond tusschen Holland en Zeeland in 1576 gesloten. De Staten wenschten in het laatst van 1578 aan dien halven toestand een einde te maken en namen daarom op hunne vergadering in Haarlem rapport „op 't concept van den Verbonde ende Unie voor de geene die bij satisfactie zedert dato van dien onder het Gebiedt van sijne Excellentie zijn gekomen"2). Tengevolge van/ dat besluit werden de artikelen der Unie3) 21 Januari 1579 in de Amsterdamsche Vroedschap besproken, tegelijk met die van de Acte van Gouvernement4) voor Zijne Excellentie, die er bij deze bespreking een aaneengesloten geheel mee uitmaakten5).

J) Vgl. hierbij Res. der St.-Gen, II, bl. 458, No. 1007. R. 4 Juni: Résolu de supplier Son Altèze, Son Exce. et le Conseil d'Estat vouloir sehtir bon d'entrer en communication avecq les Estatz Généraulx, pour fflestre ordre au désordre, advenu tant en la ville de Amstelredam, Harlem, Gand et aulttes quartiers por la transgression de la pacification — comme ce dict —, etc. — Ik cursiveer.

2) Res. St. v. Holl. 1578, bl. 50 : 27 Dec. — Bij Satisfactie waren aangekomen : Haarlem, Amsterdam, Schoonhoven, Heusden, Weesp, Muiden, Naarden, Goes en Tholen. — Over dat alles: A. KLUIT: Historie der Hollandsene Staatsregering, I, bl. 161, 162, 164, 165.

s) Unie en Verbondt tusschen die Staten ende Steden van Hollant ende Zeelant. In date den 15 April 1576. Afgedrukt in Groot-Placaetboeck II, k. 2123, vl.

4) De acte van Gouvernement, t. a. pl„ k. 2131, vl. ») Res, Vr. No. 4, fol. 39—42.

Sluiten