Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inziens — dus niet aan te twijfelen, of dit stuk zal aan den Prins, hetzij bij het bezoek der gedeputeerden in Den Haag, hetzij bij den aanvang der besprekingen in Utrecht, zijn overhandigd. Luisteren we slechts naar Oldenbarnevelt's betoog: „Tis buijten alle apparentie dat die Staten geconsenteert souden hebben, dat binnen die steede van Amstelredamme vuijt des gemeene lants middeelen onderhouden souden worden vier hondert burgers in soldie ten waere sij daer mede gemeent hadden den quaetwillende Burgemeesteren ende Regierders in offitie te houden. Ende willende alsnu naede veranderinghe vande Burgemeesteren ende Regierders subxs practiseeren, wordt alleen andeeren steeden oörsaecke gegeven, te versoucken, ende mit ofte sonder consent selffs van gelycken te doen" 1). De geheele opbrengst der gemeene middelen zou door de betaling dier stadssoldaten verslonden worden, zoodat men geen troepen in dienst zou kunnen houden, „daer van tgemeene lantin tijde van noot dienst soude moegen hebben," en niet in staat zou zijn de naburige provincies te helpen. „Ja dat ergher is men sal bevinden dat die groote steeden mit haere burgeeren in soldie sijnde die cleijne sullen willen incorporeeren ende daer over heerschen ende gebieden, waer van aireede eenighe beginselen sijn gespeurt2). Soe dat nijet geraeden en is in eenighe steeden ofte plaetsen eenich volck in dienste te houden die nijet geheelick subject en sijn Uwe F. G. ende den Staten omme hem tot allen tijden ende plaetsen te laeten gebruijcken daer den noet vereijsschen sall." Aan den wenk, hem gegeven om het uit burgers bestaande garnizoen van Amsterdam geheel door vreemde soldaten te vervangen, heeft de Prins geen gevolg gegeven3).

1} Ik cursiveer.

2) Zou dit slaan op de verhouding tusschen Amsterdam en Muiden en Weesp, waar geruimen tijd een Amsterdamsch vendel in garnizoen gelegen had? Hierna, bl. 123 en elders.

3) In de Remonstrantie lezen we: „Ende die Staten stellen tot verclaringhe van Uwe F. G. off die steede van Amstelredam voor deese tijt nijet beter en soude weesen verseeckert mit twee hondert goede vreempde soldaten als mit vier hondert burgeeren aldaer."

C. 3

Sluiten