Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl de tweede vraag door edelen en steden unaniem ontkennend beantwoord werd, liepen over de eerste vraag de meeningen zeer uiteen. De edelen wenschten aan den Prins van Oranje het gouvernement over Holland en Zeeland op té dragen; hij zou dan in overleg met die van de Naerder Unie eene alliantie met Anjou mogen sluiten. De Amsterdamsche gedeputeerden ]) gingen met de edelen accoord; ze kleedden hunne meening zelfs in voor den Prins zeer vleiende bewoordingen : ze achtten het gewenscht hem het gouvernement over Holland aan te bieden „onder alsulcken Titul als hem gelieven sal t' accepteren, overmidts de selve Lijf en Goedt opgestelt heeft met dese Landen; dat mede geen Christelijcker, experter, nochte getrouwer gevonden sal mogen worden." De edelen en Amsterdam kregen de andere afgevaardigden op hunne hand: 29 Maart werd besloten den Prins te verzoeken te willen optreden als „absolute Overheere ende Protecteur der voorschreven landen van Hollandt ende Zeelandt" -}. Hollandsche en Zeeuwsche gedeputeerden, o. a. Mr. Wilhem Baerdesen, zouden den 30en het verzoek aan den Prins moeten overbrengen. Het is bekend, dat zij — door het weg-' blijven van enkelen uit hun midden — de hun opgedragen taak niet hebben kunnen volvoeren. Nieuwe beraadslagingen in de Staten volgden, met het resultaat, dat besloten werd ,,'t besluit wel in zyn' kracht, doch, voor dat pas, verhooien" te houden, zooals Hooft het kort en kernachtig heeft uitgedrukt 3).

1) Nml. Reynier Cant, Mr. Wilhem Baerdesen, Gerrit Jansz. Delft, Jacob van Campen, Claes Cornelisz. van Vlooswyck, Jan Laurensz. Spiegel. De handteekeningender vier eersten onder de belofte van geheimhouding: Bor, boek XV, fol. 197b..Voor de anderen: Res. Vr. No. 4, fok 107 v°.

2) Er waren Zeeuwsche afgevaardigden in de Staten-vergadering tegenwoordig. Bor, boek XV, fol. 197.

3) Bor,- boek XV, fol. 197 en b. P. C. Hoofts Nederlandsche Historiën, 1677, bl. 6%. Daar 31 Maart besloten werd de zaak geheim te houden, zwijgen de Staten-resoluties over de questie.

Ik heb hier de questie van het gouvernement ter sprake gebracht, omdat

Sluiten