Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet „gehouden" zou zijn1). Het resultaat dezer besprekingen was 's Prinsen tweede uitspraak, gedagteekend 7 April, den dag van zijn vertrek uit den Haag naar het Zuiden2). De Prins heeft het stuk eenigen tijd onder zich gehouden; pas 26 April zond hij het met een begeleidend schrijven aan de Staten toe 3). Het werd 4 Mei, voordat de tweede uitspraak in handen van de Staten kwam. Deze besloten toen tot rapport over de Satisfactie-questie op de eerstvolgende vergadering ; copieën van de beide uitspraken van Zijne Excellentie zouden aan alle steden worden toegezonden4).

Op de vergadering van 31 Mei en volgende dagen heeft de behandeling van 's Prinsen tweede uitspraak niet plaats gehad. Pas 29 Juli werd op eene der volgende vergaderingen in Hoorn over de Satisfactie-questie gesproken5). Daar de Staten rapport over het geschil genomen hadden, werd het in het laatst van Mei in alle stedelijke vroedschappen behandeld. Behalve in Leiden6) schijnt 'sPrinsen tweede uitspraak bij geen enkel stedelijk bestuur in goede aarde gevallen te zijn; ook de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier waren er niet mee ingenomen7). De

1) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 50: 1 April.

2) BOR. boek XV, fol. 197b.

*) Waarschijnlijk wel gelijktijdig ook aan Amsterdam? Cf. Res. Vr.No. 4, fol. 131 v°: 3 September 1580.

4) Res. St. v. Holl. 1580, bl- 75: 4 Mei. — Volgens VAN DEVENTER: Gedenkstukken van Oldenbarnevelt, bl. 35 moet zich de tweede uitspraak — evenals de eerste — op het Algemeen Rijksarchief bevinden. Het stuk is daar evenwel — ondanks een door het personeel ingesteld onderzoek — niet te voorschijn gekomen. Het is mij evenmin mogen gelukken de tweede uitspraak elders op te sporen. Hoewel er talrijke copieën van dat stuk gemaakt zijn, schijnt geen enkel exemplaar tot op onzen tijd bewaard gebleven te zijn. De Hollandsche stedelijke archieven bezitten het evenmin, als het Koninklijk Huisarchief en de Provinciale Rijksarchieven in Utrecht en Zeeland. Tot mijn spijt kan ik dus van dit interessante stuk slechts eene beknopte reconstructie geven. Hierna, bl. 49, vl.

») Res. St. v. Holl. 1580, bl. 159: 29 Juli.

6) Archief der Gemeente Leiden: Vroedschapsnotulen, fol. 24: 31 Mei 1580.

7) Rijksarchief in N.-Holland te Haarlem: Resolutiën der Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier, No. 519: 25 Mei 1580.

Sluiten