Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschijnlijk op eene vergissing. Immers Bor vervolgt: „dan alsoo de voornoemde Prince de selve aenbiedinghe alsoo absolutelijck voor die tijt niet en begheerde te accepteren, soo hebben sy ernstelijck versocht ende aenghehouden dat hy de selve ten minsten voor eenighen tijt ende gheduyrende de Oorloghe soude willen aenveerden," etc. De beperkende clausule nu „soo langhe de voorsz Landen sullen zijn in Oorlogh ofte Wapenen", die ook in de oorspronkelijke acte van 1576 gestaan had, werd pas 24 Maart in de gewijzigde acte geroyeerd1). De aanbieding van de Hooge Overheid voor onbeperkten tijd kan dus nooit den 15en hebben plaats gevonden.

Een groot deel der Staten-vergadering was gewijd aan het vaststellen:

1. van eene ordonnantie „op de Vergaderinghe .ende Besoignes van de Staten van Hollandt",

2. van eene remedie tegen alle „fauten ende abuysen in des gemeene Landts regeringe bevonden werdende",

3. van instructies voor de drie nieuwe colleges van „Gecommitteerde Raden (a. „nevens syne Excellencie"; b. „ter Finantie van Hollandt" ; c. „tot Raden van de Admiraliteyt").

Op de behandeling van al deze zaken kan ik hier niet diep ingaan. Ik zal slechts enkele punten bespreken om te doen zien, dat Amsterdam zich ook in het voorjaar van 1581 nog bij de meest uiteenloopende zaken op de Satisfactie beriep.

16 Maart werd met de behandeling van de ordonnantie op de vergadering der Staten begonnen, en reeds dadelijk werden enkele punten2) afgedaan3). De resteerende punten

Hoochoverheyt ende Souvereyniteyt den voorschreven Heere Prince van Oraengien absolutelick deur haren Gedeputeerde aengheboden ende overghedraghen binnen Amsterdam, de Staten van Hollant aldaer beschreven sijnde, opden vijfthienden Martij 1581 op de conditiën, als in het bescheyt daer van ghemaect."

k Res. St. v. Holl. 1581, bl. 65, in de marge.

2) Nml. betreffende de gewone en de groote vergaderingen, de gewone plaats der vergaderingen, het aantal compareerende edelen. 8) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 72: 16 Maart.

Sluiten