Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderdsten penning van 1569, van den tienden penning van 1563, van het redressement van den honderdsten penning van 1579 „ende alle andere Contributien in desen dienlijck zynde." De Staten voegden er nu aan toe, „dat reguard genomen sal moeten worden op eenige Steden ende Dorpen daer inne, geduyrende den Oorlogh, ofte zedert de voornoemde Ommeslagen, seer merckelijcke ruïne, verergeringhe van Huysen ende Landen, is gevallen." De eveneens door Amsterdam gewenschte woorden „vermeerderinghe ende verminderinghe van trafycque ende neringhe inden steden ende haere vrijheyt" werden door de Staten niet in het artikel opgenomen. Evenmin werd tegemoet gekomen aan een anderen wensch, betreffende het openstellen van hooger beroep inzake den door vijf gecommitteerden vast te stellen voet van contributie

Over de remedie op het zeventiende lid was in de Vroedschap veel te doen geweest. De Staten stelden voor alle „officyeren leenmannen ende generalick alle ingesetenen vanden Lande" te ontslaan van den eed aan den koning van Spanje en in het vervolg den naam des konings niet meer te gebruiken „noch inde commissien nochte inde administratie vande justitie". Nadat het nemen van een besluit van den 15en Februari op den 16en verschoven was, had de Vroedschap eindelijk „naer langhe communicatie" besloten het voorstel goed te keuren. Wegens het gewicht der zaak zouden de bevelhebbers der schutterijen en wijken er over geraadpleegd worden, doch om „te eviteren alle misverstant dié daer vuyt mocht rijsen" niét onmiddellijk, doch pas nadat de Staten hun besluit zouden hebben genomen. De gedeputeerden zouden er evenwel de Staten nadrukkelijk op moeten wijzen, dat „tzelffde binnen deser stede ten effect nyet zall worden gebrocht voor dat sulcx metten capiteynen ende bevelhebberen voorsz zal zyn gecommuniceert" 2).

!) Res. Vr. No. 4, fol. 149 en v°: 15 Febr. 1581. — Res. St v. Holl. 1581, bl.1 116: 23 Maart nam.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 149 v° en 150: 15 en 16 Febr. 1581.

Sluiten