Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het eerste lid van punt 61), handelende over de domeinen, werd bewilligd, „mits dat eerst ende all vooren die belastingen zoe speciael als andersints opde zelffden staende gequeten ende offgedaen zullen zyn tzy by vercopinghe, zoe aireede es geprocedeert off andersints by weghen van justitie". Wat het tweede lid van dit punt betreft, oordeelde de Vroedschap, „dat eerst geprocedeert zall worden tot nominatie vanden persoonen tot Lieutenant, ende dat daer op alsdan genomen zal worden rapport"2).

Ze bewilligde in de punten 7 en 83), handelende over het „administreren vande justitie", doch onder herhaling van eene reeds vroeger aan de Staten overgebrachte protestatie 4), dat nml. moeilijkheden, die in de stad zouden kunnen voorkomen ten gevolge van het niet-beslechten der Satisfactie-geschillen, niet aan de stedelijke regeering verweten zouden mogen worden.

Punt 9 5), handelende over het verleenen van gratie en het bevestigen van alle privileges, werd goedgekeurd, onder protestatie van non-prejuditie der Satisfactie.

Uit de Vroedschapsresoluties zou men den indruk krijgen, dat tegen geen der vijf laatste punten bezwaar gemaakt werd. Dat dat, althans wat punt 11 betreft, sprekende over

contentement van tgene zyluyden hem voorden staten hadden verobligeert ende alsulcx in dyer vougen ende anders nyet tvoorsz deportement zall mogen geschyeden."

1) Punt 6 = de inlassching van 28 April. Hiervoor, bl. 72.

2) In Januari 1579 had de Vroedschap tegen het aanstellen van een „lieutenant" geen bezwaar gehad. Ze dacht toen over Graaf Jan van Nassau als plaatsvervanger van den Prins. Deze was nu echter niet disponibel. Hiervoor, bl. 17.

3) Punt 7 = art. 8; punt 8 = art. 9. Art. 10 schijnt niet behandeld te zijn; het komt toch in de 5 Juli 1581 vastgestelde acte van gouvernement voor.

4) Tot de protestatie was 14 Februari besloten bij de bespreking van het tweede lid van het eerste punt van de remedie tegen „alle fauten ende abuysen"; ze was aan de Staten op 15 Maart overgebracht, toen besloten werd tot de oprichting van een „Raedt van Appel" in Holland. Res, Vr. No. 4, fol. 146 v»; Res. St. v. Holl. 1581, bl. 69 en 70: 15 Maart.

sl Punt 9 = art. 11.

f

Sluiten