Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinge' is gementioneert", m.a.w. vóórdat de Staten hun eens precies zouden hebben meegedeeld over welke geschilpunten zij wenschten te onderhandelen1).

De bedoeling der Staten bleek te zijn met Amsterdam te gaan onderhandelen over alle punten van de Satisfactie „ende dat van nieuws, ofte tot noch toe daer inne nyet en ware gehandelt, ende sulcks dat de satisfactie geheelijck te niete gedaen, ende die van Amsterdam als andere leden van Hollandt sullen gestelt en gehouden worden" 2). De dag, waarop de onderhandelingen zouden beginnen, werd met gemeen overleg vastgesteld 3); als na enkele dagen geen resultaat bereikt zou zijn, wilden de Staten de zaak langs den weg van „Submissie ofte Justitie" laten uitmaken. De Amstêrdamsche afgevaardigden, die in te kleinen getale aanwezig waren om de onderhandelingen dadelijk te beginnen, gaven de hoop te kennen, dat hunne committenten „de wegh van Submissie" zouden willen aannemen 4). Dat evenwel van de „Uytspraecke ofte Sententie" van het Hof van Holland geen „verdere, appellatie ofte provocatie" zou openstaan, konden ze zonder nader rapport niet goedkeuren5).

De Amstêrdamsche regeering was bereid — in geval van een klein verschil — den „wegh van Submissie" aan te nemen; echter niet „by groot different ende naedeel" der stad. Ze

1) Res. Vr. No. 4, fol. 181 en v°: 30 Oct. 1581; Res. St. v. HplL 1581, bL 563 : 8 Nov. — De Vroedschap voelde meer voor „tgeheel offhandelen" der Satisfactie, dan voor het onderhandelen over enkele geschilpunten, als bijv. over dat van de oude schulden. *■ '

2) De Staten konden op deze wijze de voor hen onvoordeelige tweede uitspraak van den Prins ter zijde schuiven. Res. Vr. No.4,fol. 184:13Nov. 1581.

3) 11 November vastgesteld op 21 November.

4) De resolutie dato 11 November geeft eene eenigszins andere voorstelling: „Waer op de Gedeputeerden van Amsterdam voornoemt hebben verklaerdt, dat syluyden wel tevreden sullen zyn te treden in vrundeiijcke communicatie met de Gedeputeerden van de Staten voornoemt... onder vaste hope, dat ten wederzyden sulcke redehfcke middelen van accorde voorghehoaden sullen worden, dat de saecke op alles aen den Hove eijndelijck sal mogen worden gesubmitteert." — Ik cursiveer.

8) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 569: 10 Nov.; bl. 572 en 573i 11 Nov.

Sluiten