Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behaald, dan kan ik niet in alle opzichten meegaan met Van Deventer, die in de inleiding1) op de Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd zegt: β€žDe afstand der Satisfactie, waartoe Amsterdam op het laatst van 1581 besloot, was eene overwinning voor de Staten. Hoewel in sommige opzigten niet meer dan een vergelijk tot stand kwam tusschen de tegenstrijdige beweringen, die wij in Oldenbarnevelt's Memorie uiteengezet vinden, werd in de hoofdzaak het doel der Staten bereikt. Amsterdam werd mede begrepen in de schulden van Holland, het erkende het Gouvernement van den Prins." Mijns inziens heeft hij wat al te zeer vergeten de zaken ook van de andere zijde te bekijken en niet voldoende gelet op de groote compensaties, die Amsterdam zich had weten te bedingen. De stad had toch in het behoud van een voldoend garnizoen op kosten van het land, in de opbrengst van anderhalven hondersten penning, in de schen- ( king van f 30.000, in de toewijzing van de gebouwen en erven der kloosters en van de kerkfabrieks- en pastoriegoederen en in de remissie van de pacht van het' schoutambt voordeelen verkregen, die wel opwogen tegen het op zich nemen van haar aandeel in de oude schulden.

Niet ten onrechte sprak de regeering van Enkhuizen in haar resolutie2), 15 December 1581 genomen op het concept-Accoord, er haar verwondering over uit, dat de Staten β€” in ruil voor den Satisfactie-afstand β€” aan Amster-

1) Bl. XXXVII.

2) Pas 24 December 1581 aan den secretaris der Staten toegezonden. Daar de Staten-vergadering 23 December uiteen gegaan was, kwam het schrijven pas in de Januari-vergadering in behandeling. Het schijnt onbegrijpelijk, dat de regeering van Enkhuizen, die zoo afwijzend tegenover het concept stond, niet gezorgd heeft haar resolutie tijdig aan de Staten te doen toekomen. Onder de gedeputeerden ter Staten-vergadering van 19 December en volgende dagen komt de gewone Enkhttuer afgevaardigde, Maelson, niet voor. Wenschte deze, die zelf tot het tot standkomen van het Accoord had meegewerkt, de afwijzende resolutie zijner vaderstad niet in te brengen? Hiervoor, bl. 95. Daar de Enkhuizer Vroedschapsresoluties ontbreken tasten wij in deze zaak geheel in het duister.

Sluiten