Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelburg — nadat de Prins de door de Staten-gecommitteerden meegebrachte acte van de Hooge Overheid had geaccepteerdx) — in het bijzijn der Staten-gedeputeerden de eedsverandering plaats 2). Nadat de nieuwe, eed door de Amstêrdamsche afgevaardigden was afgelegd, approbeerde de Prins het Accoord tot afstand van de Satisfactie. In eene acte van approbatie beval hij niet alleen aan de leden van het Hof van Holland, doch aan alle „Overigheden, Officiers ende Justiciers" in Holland, Zeeland en Friesland het contract in alle punten te doen nakomen3).

Sedert 18 Januari 1582 nam Amsterdam nu geheel dezelfde positie in het Hollandsche staatsverband in als alle andere steden.

29 Januari keurde de Amstêrdamsche Vroedschap, nadat „allen acten ende besojgnen hen voorgelesen waeren", „eendrachtelijck zonder yemants tegenseggen voor hen zeiven ende vuijten name van tcorpus deser stede als representerende tzelve" alles wat door Cant c.s. in deze zaak geschied was, goed 4).

De eedsverandering in Amsterdam, waarop ook de Prins in zijne missive had aangedrongen, het niet lang op zich wachten. Reeds 3 Februari kon Nyenburg rapporteeren, dat

1) Zie hierover bl. 89.

2) Res. St. v. Holl. 1582, bl. 40! het verbaal van de eedsveranderirig staat achter op het Renversael aangeteekend.

*) Res. St. v. Holl. 1582, bl. 42. In de Handvesten, I, bl. 49 staat de acte van approbatie gedateerd op 17 Januari, in de Res. St v. Holl. 1582, bl. 42 op 18 Januari. De datum 17 Januari moet wel onjuist zijn, daar blijkens eene kantteekening in de St.-Res. de eedsaflegging, die op den 18en plaats vond, aan de approbatie is voorafgegaan. Amsterdam schijnt 20 December 1581 gewenscht te hebben, dat de approbatie aan de eedsverandering zou voorafgaan (Res. St. v. Holl. 1581, bl. 633 en 634), de Staten hadden reeds den 21en tot de omgekeerde volgorde besloten. Res. St v. Holl. 1581, bl. 643 en 1582, bL 2. Dat de laatste volgorde werd in acht genomen, blijkt ook uit een brief van den Prins aan Amsterdam, dato 18 Januari. Missiven aan Burgemeesteren, 1556—1590. Dr .P. Scheltema : Inventaris van het Amstêrdamsche archief, deel II, bl. 124: 93.

4) Res. Vr. No. 4, foL 194 en v°: 29 Jan. 1582. — De nadruk zal wel moeten vallen op de woorden „zonder yemants tegenseggen": de vroedschapsleden,

Sluiten