Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maken1), wendde de stedelijke regeering zich met „brieven van recommandatie" aan den Prins van Oranje 2); het duurde nog tot in April 1583 vóór er voortgang in de zaak kwam: het vendel van Rodenburgh zou toen naar Amsterdam terugkeeren, dat van Vos naar Harlingen vertrekken3).

In 1585 telden de vendels in Amsterdam niet meer elk tweehonderd, doch driehonderd man4). Deze vermeerdering boven het in het Accoord vastgestelde getal schijnt samen te hangen met de oprichting van- stedelijke compagnieën in Rotterdam, Delft, Hoorn en Leiden in het najaar van 1583 en in Gouda in April 1585. Aan Rotterdam bijv. was toegestaan 150 man tot beveiliging van de stad aan te nemen, waarvan eventueel vijftig man door de Staten buiten de stad zouden mogen worden gebruikt; in de kosten zouden de Staten per maand f 600 bijdragen; de rest zou er door de stad zelf moeten worden bijgelegd5).

In het najaar van 1585 besloten de Staten de stedelijke compagnieën weer te ontbinden; ook in Amsterdam zouden niet meer dan de bij den Satisfactie-afstand bedongen vierhonderd man in twee vendels verdeeld gehouden mogen worden. De soldij van deze zou niet hoog mogen zijn, daar „de selve Compagnien, in egeene Frontieren nochte voor den Vyandt, maer binnen Amsterdam voornoemt gebruyckt sullen werden." Twee gecommitteerden zouden het besluit moeten uitvoeren en over de soldij onderhandelen6).

Tot cassatie der stedelijke compagnieën is pas in het voor-

1) Rodenburgh — blijkbaar zeer ontevreden — wenschte öf terugkeer öf betaling als de Amstêrdamsche vendels öf zijn paspoort. Res. Vr. No. 4, fol. 209 : 6 Juni 1582.

2) Als voren.

3) Over deze vervanging: Nieuw Muniment.'Vroedschap, — 1650:7 stukken, 1582 en 1583. — Res. St. v. Holl. 1583, bL 4 en 5: 18 Jan.; bl. 95 en 96: 1 April; bl. 112: 22 April. — Het vendel van Rodenburgh werd vervangen door dat van Sedlnisco; Vos kwam in de plaats van Uytenbroeck.

4) Res. St. v. Holl. 1585, bl. 144: 6 Maart, bl. 712: 22 Nov.

5) Res. v. Holl. 1583, bl. 378 en 379:17 Sept; dito 1585, bl. 244: 26 April nam. Res. St. v. Holl. 1585, bl. 706 : 20 Nov.; bl. 712:22 Nov.

Sluiten