Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Amsterdam zouden slechts vierhonderd soldaten door de Staten in garnizoen gehouden worden, aan te nemen uit de toenmalige bezetting of uit vreemde manschappen. De Staten beloofden geen garnizoenssoldaten buiten de stad te zullen gaan gebruiken1). De nominatie der kapiteins — de vierhonderd man werden waarschijnlijk weer in twee vendels verdeeld — zou berusten bij de Burgemeesters, het geven der commissie-brieven bij „Zyne Exe- van Nassau als Gouverneur ende Capiteyn generael over Hollandt," d.i. bij Prins Maurits 2). De kapiteins, onderbevelhebbers en soldaten zouden den eed van trouw moeten afleggen aan 'Holland en Amsterdam, en dien van gehoorzaamheid aan Prins Maurits en de Burgemeesters; de soldaten zouden daarenboven moeten zweren hunne aanvoerders te zullen gehoorzamen en „die articulen ende ordonnantiën byden soldaten binnen Amstelredam te vooren beswooren te (zullen) onderhouden"3). Voor de betaling der soldaten, met inbegrip van de kapiteinen, de officieren, den wachtmeester en den provoost zou voortaan aan de Burgemeesters of hunne gecommitteerden iedere 32 dagen gedurende een jaar; f3900 ter hand gesteld worden. Om eene geregelde uitbetaling te verzekeren zou aan den ontvanger van de gemeene middelen in Amsterdam „voort voorsz jaer onwederroupelijck ordonnantie worden verleent" 4).

!) Cf. art. 4 van de Satisfactie:' de soldaten zullen niet buiten de stad gebruikt worden dan met toestemming van de stedelijke regeering.

2) Dat was sedert de Satisfactie gebruikelijk! in het Contract tot afstand van de Satisfactie was het niet uitdrukkelijk opgenomen.

*) In art. 4 van de Satisfactie was bepaald: „Alle de welcke Capiteynen, Bevel-hebberen ende Knechten de Coninckl. Majest. als Grave van Hollant, onder het Gouvernement van mijn Heere den Prince van Orangien, ende mijnen voorschreven Heere den Prince als Stadt-houder, midtsgaders de Staten van Hollant ende Zeelant sweren sullen gehou ende getrou te sijn, ende de Pacificatie binnen Gent ghemaeckt, midtsgaders dese tegenwoordige Satisfactie, na hare forme ende inhouden voor te staen ende te onderhouden, tot versekertheyt ende gerustigheyt der voorsz. Stede als boven." — De eed van trouw en gehoorzaamheid aan de Amstêrdamsche regeering was iets nieuws.

4) De post van wachtmeester of sergeant-majoor blijkt dus in Amsterdam tot in 1588 behouden te zijn; eveneens die van provoost Hiervoor, bl. 121,

Sluiten