Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorsz Pael-kiste in alle manieren is gealieneert, ende by Syne Excell., met voorgaende kennisse, advis ende overeenkominge van de Staten van Hollandt, die van Enckhuysen bewillight ende gegeven"

Daar het proces voor het Hof van Holland zich heeft voortgesleept tot ver buiten het door mij te behandelen tijdvak, heb ik voor de verdere geschiedenis van de paalkist geen zelfstandig onderzoek ingesteld. Nadat hij verteld heeft, dat het proces jaren lang onafgedaan bleef, vervolgt Wagenaar: „Men heeft ook, somtyds, met Enckhuizen, gehandeld, over een minzaam vergelyk, en somtyds is, by de Vroedschap van Amsterdam, in beraad gelegd, om die van Enkhuizen hun regt tot de Paalkiste af te koopen. Doch alle handelingen en raadpleegingen zijn vrugteloos afgeloopen. De zaaken zyn gebleven in den staat, waarin zy, door 't Octrooi ten behoeve van Enkhuizen, gebragt waren, en Amsterdam is, om zynen yver voor de Spaansche Regeeringe, van 't genot van zyn aloud voorregt ontzet geworden" 2).

*) Over deze resolutie van Enkhuizen, hiervoor, bl. 112 en 113. Res. St. v. Holl. 1582, bl. 43 en 44:26 Jan. nam.

2) WAOEnaar : Amsterdam, Stuk UI (Deel V, Boek I), fol. 21. — O. Dapper: Historische beschrijving der stadt Amsterdam, 1663, bl. 116: vertelt over de questie der paalkist eenigszins afwijkend: „Doch eindelijk na langh pleiten verdroegen zich die van Amsterdam met die van Enkhuizen, namelijk: dat deze stadt alleen de vuurbaken aen zich zoude houden, en Enkhuizen op het stellen van de zeebaken en 't leggen der zeetonnen passen, en daer voor ook den ontfang genieten."

Sluiten