Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestemd om Kampen en Deventer te benauwen1). De oorlogsschepen, die door de Staten in dienst gehouden werden ter beveiliging van de zee en „waervooren by hemluyden tot noch toe 't convoyghelt ontfanghen (was)", zouden gedurende die twee maanden uit andere middelen bekostigd worden. Al het voorgaande „zonder prejuditie van der gherechticheit van die van - Hollant ende Zeelant in 't ontfanghen van de voorsz. convoyen ende zonder dit consent te trecken in consequentie."

De watersteden (nml. Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Edam en Monnikendam) waren — zooals van zeesteden te verwachten was — met het besluit der Staten evenmin ingenomen. Hoewel de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier, toen zij vreesden, dat het meerderheidsbesluit zou vallen, aan hunne gedeputeerden opgedragen hadden tot hunne assistentie te nemen „die van Amsterdam die wy verhopen dsaicke (nml. der oppositie) zeer gunstich te zijn" \ ging toch door de tegenwerking van dat college de door Amsterdam verzochte samenkomst van alle belanghebbende steden niet; door. De Gecommitteerde Raden — tuk op hunne macht — ontrieden aan de Noord-Hollandsche steden de bijeenkomst op grond, dat „tselffde soude commen in verminderinge vande auctoriteyt vanden collegie in desen quartiere." Zij achtten het beter Amsterdam uit te noodigen een gedeputeerde naar hun college te zenden „omme mitten anderen alhier (d.w.z. in Hoorn) te raetslaegen, nae behoiren" 3). ..

De watersteden schijnen Amsterdam niet tot deze samen-

x) Toen nog in Spaansche handen. Cf. Bor, boek XII, bl. 35 b—37.

2) Rijksarchief Noord-Holland. Resolutien der Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorder-Kwartier, No. 519: 21 Juni 1578: een brief aan hunne gedeputeerden op de dagvaart in Den Haag.

») Gemeente-archief Medemblik, No. 50: Brieven van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorder-kwartier, I, 1573—1592: een brief dato 21 Juni uit Hoorn, waar het college toen vergaderde.

Sluiten