Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaagden zich over de overlast aan hunne koopheden en schippers aangedaan bij de Staten, den Prins en de Gecommitteerde Raden, doch zonder succes1)-

De Vroedschap besloot 29 September te doen publiceeren, dat de koopheden en schippers, die waren uit de stad naar de Geünieerde Provinciën wilden voeren, deze door Jacob van Campen of Jan Laurensz. Spiegel op zouden laten teekenen, met opgave van de scheepsgelegenheid en de plaats van bestemming; ingeval hun „eenighe impesschement" zou worden aangedaan, zou hun op deze wijze later de schade gemakkelijk kunnerr worden vergoed.

Bijzonder verontwaardigd was de Vroedschap over de ordonnantie aan Warmont, omdat de Staten daarin Amsterdam tot gehoorzaamheid in belastingzaken verplicht verklaard hadden. Haar gedeputeerden zouden op de aanstaande Staten-vergadering de Staten „voor in enighe communicatie te treden" af moeten vragen, of dat werkelijk hunne opinie was. Bij een bevestigend antwoord zouden ze dadelijk de vergadering moeten verlaten onder protest, dat Amsterdam „nyet gehouden (zou) zijn in enighe resolutien naer te commen"; slechts als de Staten op hunne verklaring terug zouden komen, zouden ze mogen blijven. In beide gevallen zouden ze van de Staten eene acte moeten vragen2).

Hoe de Staten uit de Satisfactie opmaakten, dat Amsterdam tot gehoorzaamheid in belastingzaken verplicht was, is mij niet duidehjk. In art. 16 was bepaald, dat de stad de heffing van belastingen toe moest laten, die „in d' andere Steden ende over 't gemeen Lant (zouden) opgestelt wesen ende loop hebben"; doch tevens was vastgesteld, dat de Amsterdammers na de levering der gijzelaars „staen (zouden) tot sulcken Vryheydt ende gerechtigheydt, als sy van ouds ghehadt hebben: Te weten, dat soo verre middélertijt eenighe

1) Res. Vr. No. 4, fol. 134 en ▼»! 28 Sept — Res. der Gecomm. Raden, No. 520: een brief aan de Amstêrdamsche Burgemeesters, dato 28 Sept. 1580. in antwoord op eene missive van 24 Sept.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 134—135:28 Sept. 1580.

Sluiten