Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dat deed de stad niet; 22 October, toen het College onder den dwang der omstandigheden — het beleg van Steenwijk was begonnen — beproefde eenige kracht ten toon te spreiden, moest het o.a. ook nog Amsterdam aanschrijven om de resolutie betreffende - de convooien uit te voeren 1). Opschrijving en borgstelling hadden dus blijkbaar toen daar nog geen plaatst

De Staten van Holland noodigden de Amstêrdamsche regeering uit afgevaardigden te zenden naar hunne vergadering, die 14 October in Den Haag in plaats van in Amsterdam zou bijeenkomen. Tot de vorige bijeenkomst van den 6en tot den 13en waren waarschijnlijk geen Amsterdammers uitgenoodigd geweest, daar deze slechts belegd was om „te helpen resolveren by wat wegen en middelen... bequamelijkst voorsien (zou) mogen werden" in de ongepaste sluiting der ontvangerskantoren door Amsterdam. De stedelijke regeering was over de verlegging der vergadering zóó verontwaardigd en daarenboven zóó boos over de in de aan Warmont verleende ordonnantie voorkomende en met de Satisfactie strijdende bewering, dat de stad „gehouden (zou) zijn in alle contributien (haar) metten Staten te conformeren", dat zij besloot geen gedeputeerden naar eene Staten-vergadering te zenden, zoolang de Staten „by tgunt voorsz. persisteren ende sulcx sustineren." Zij zouden haar moeten terugschrijven, of zij „die van Amsterdam voor een litmaet ken(d)en", m.a.w. of zij erkenden, dat ook aan deze stad .eene stem in contributiezaken toekwam, dat zij daarin niet zou mogen worden overstemd-).

De Staten, die de stad nogmaals dringend uitnoodigden tot het Zenden van gedeputeerden, heten deze principieele questie rusten. Zij wezen er op, dat er nu alleen sprake was van de binnenlandsche convooien, „daer in die van Amsterdam ge-

1) MULLER: Geschiedenis der Regeering, etc, bl. 139.

2) Hiervoor, bl. 167 en noot 2. Res. Vr. No. 4, fol. 137 v°: 10 Oct. 1580. — De laatste rekeningpost over gedeputeerden: Rap. v. thes. 1580, fol. 129: Reynier Cant c.s. in Den Haag; van 5—17 Sept. uit geweest.

Sluiten