Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een bepaalde uitspraak heeft de Prins — hoewel de Unie tusschen Holland en Zeeland hem daartoe het recht verleende — in de questie van de verklaring niet willen geven; hij gaf slechts „by forme van advis" te kennen, „dat die voorn, van Amsterdam inde Vergaderingh van de Staten sullen compareren, ende aldaer op alle saecken van Contributie als andere Steden helpen stemmen ende adviseren tot dat op de questie vande satisfactie van die van Amsterdam voorn, bij appoinctement [d.i. gerechtelijke schikking] ofte accord sal wesen ge disponeert ende anders geordonneert." De Prins het dus de principieele questie, of Amsterdam volgens de Satisfactie in contributiezaken tot gehoorzaamheid verplicht was, onbeslist — ook die zou bij de onderhandelingen tot afstand van de Satisfactie uitgemaakt moeten worden —, hij deed slechts eene practische oplossing van het geschil aan de hand. De Staten hebben zich met zijn advies vereenigd „onvermindert haer gerechtigheyt aengaende de voorn, satisfactie In aansluiting daaraan trokken zij 17 November, toen eene nieuwe vergadering enkel van Hollandsche gedeputeerden in Delft geopend was, hunne acte Van 13 September2) in en legden zij de verklaring af, dat zij „de voorn, van Amsterdam" wilden laten „in sulcken possessie van stemme te hebben inde Vergaderingh vande Staten, soo in saecken van Contributie als anders, ghelijck andere Steden, ende als die van Amsterdam voorn, van ouden herkomen zijn geweest3)." Die verklaring werd aan de Amstêrdamsche gedeputeerden „voorgehouden"; ze werd door deze, zooals van zelf spreekt, geaccepteerd. 18 November verschenen Baerdesen, Cant c.s. voor het eerst weer in de Staten-vergadering4). Amsterdam

1) Res. St. v. HolL 1580, bl. 244 en 245: 15 Nov. nam.

2) Met deze acte zal wel de resolutie van dien datum bedoeld zijn, waarin de Staten voor het eerst hunne stelling van de door Amsterdam in belastingzaken verschuldigde gehoorzaamheid opgeworpen hadden. Res. St. v. Holl. 1580, bl. 179: 13 Sept.

3) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 246: 17 Nov. *) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 247: 18 Nov.

Sluiten