Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dam werd de nieuwe lijst weer grootendeels ter zijde gesteld; alleen „in alsulcke parthyen, daer de selve over het Recht van de Convoyen de lichtste en minste bevonden" werd, werd zij nog in eere gehouden. Deze ongehoorzaamheid — immersin de plakkaten had duidelijk gestaan, dat de nieuwe lijst gevolgd zou moeten worden tot op eene nadere beslissing — bewerkte, dat de Staten 24 Mei 1581 eene commissie benoemden om de lijst na te gaan en „de swarigheden" aan te teekenen1).

Niet geheel ten onrechte schijnt Amsterdam de convooilijst van 23 Juli 1580 als zeer drukkend beschouwd te hebben. 15 Juni 1581 stelden de Staten-Generaal eene moderatie vast2), welke reeds den volgenden dag door de Staten van Holland werd geaccepteerd3). Toen de vaststelling en de publicatie van het betreffende plakkaat wat lang uitbleef, besloten de Staten deze gemodereerde lijst op hun eigen initiatief te laten drukken, om zoo aan de heerschende verwarring op convooigebied in Holland een einde te maken4). 1 Augustus 1581 stelden de Staten-Generaal een nieuwe lijst vast5); de Landraad beoosten Maze achtte het 19 Augustus gewenscht deze toe te zenden aan alle convooimeesters in Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland, opdat ze ten laatsten 1 September 1581 „in trayn" gebracht zou worden 6). Deze lijst van 1 Augustus 1581 was blijkbaar veel gematigder dan die van 23 Juli 1580: ze schijnt zonder bezwaar ook door de Amstêrdamsche regeering te zijn aangenomen 7).

!) Res. St. ▼. Holl. 1581, bl. 208 en 209 : 24 Mei.

2) Res. St. Gen. Hl, bl. 250. No. 99: R. 15 Juni [cf. ook bl. 249, No. 97: R. 12 Juni].

3) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 285: 16 Juni; bl. 320 : 8 Juli.

4) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 360—363; 19 Juli. De moderatie staat hier afgedrukt. — Dat er verwarring op dit gebied heerschte, laat zich denken, daar Amsterdam immers deels de lijst van 23 Juli 1580, deels een oudere volgde.

°) Res. St. Gen. III, bl. 260, noot 2: de nieuwe lijst der generale middelen, vastgesteld 1 Aug. en geldende van 15 Aug. —10 Nov.: R. A„ Aanw. 1902, XVR n». 1.

6) Algemeen Rijksarchief: Resolutien van den Landraad beoosten Maze, 27 Juli 1581 — 20 December 1581 [R. v. St. 1], fol. 48: 19 Aug. — Res. St. v. Holl. 1581, bl. 434: 19 Aug.

7) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 462 en 463 : 5 Sept.

Sluiten