Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schadeloos té houden... van tgene hen zall mogen opcommen deur tprolóngeren ende vuytstellen vande betaelinghe off bevrydinghe vande voorsz. obligatien" 1).

Door den tegenstand der Staten van Holland — de generale middelén mochten ondanks hunne resolutie van 22 Juli 1578 nu weer niet tot deze betaling worden aangewend2) — kon Van Neck zijne belofte, in zake de periodieke aflossing inde Vroedschapszitting van 4 Februari afgelegd, niet nakomen. Of hij niets betaald heeft of slechts één termijn van f 4000, is niet uit te maken. Terwijl Reynier van Neck verzocht „te hebben quitantie vanden voorgaenden Burgemeesteren van dat zy die penninghen ontfanghen hebben", klaagden de Burgemeesters over zijn niet nakomen der belofte3) en droeg de Vroedschap hun op „expressehek (te) ontkennen", dat „Burgermeesteren vuyt handen van Reyner van Neck in minderinghe vande obligatien vande 12 m. gulden by hem gepasseert ontfanghen hebben yijer duysent gulden vuyte generale middelen" 4). Mogehjk is, dat Van Neck niets .uitbetaald heeft, doch dat de Amstêrdamsche regeering eigenmachtig f4000 ingehouden heeft van de gemeene middelen. De resoluties der Staten wijzen in die richting5). Hoe het met de restitutie van de opgenomen som verder gegaan is, is mij niet gebleken.

1) Res. Vr. No. 4, fol. 43 v» en 44: 4 Febr. 1579.

2) Res. St.v. Holl. 1579, bl. 46:10 Maart. — 10 Febr. nam. 1579 verklaarden de Staten, dat ze beloofd hadden de som van f12.000 te rembourseeren „uyt den Hondertsten penning binnen de voorsz. Stede, ende den Quartiere, daer van de gemene Middelen aldaer verpacht werden". Res. St. v. Holl. 1579, bl. 14.

3) Res. Vr. No. 4, fol. 50: 25 Maart 1579.

*) Res. Vr. No. 4, fol. 50 en v»: 25 Maart 1579.

5) Res. St. v. Holl. 1579, bl. 14: 10 Febr.'nam.: „ende daer en boven dié van Amsterdam voorn. .. . inhoudende zyn de gemene Middelen"; de Staten besloten, dat „die van Amsterdam... desisteren (moesten) van 't inhouden vande gemene Middelen, ende de selve sonder eenige swarigheyt te doen volgen ter ordonnantie vande Staten, daer toe die gedestineert zyn." T. a. pl., bl. 46: 10 Maart: ...of oock den Staet eenighsints magh lyden dat uyt d' inkomsten vande ghemene Middelen aldaer de 12000 ponden van XL grooten ... -getrocken sullen worden,... ende dat de Staten andersints . ghenootsaeckt sullen zyn gelijcke penningen t' haesder laste op interest te doen

Sluiten