Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den volgenden dag*) werd het accoord tusschen de Weesvaders en deze zes monniken gesloten: elk der Karthuizers zou f200 alimentatie ontvangen2).

Behalve door de onwilligheid van den prior en den procurator werd de regeling van de voorgenomen overdracht uitermate bemoeilijkt, doordat omstreeks dezen tijd alle „boecken, brieven, en documenten" van het Karthuizerklooster weggevoerd schijnen te zijn. Pas dertig jaar later kwamen deze stukken weer terecht. 26 December 1608 beloofden de regenten van het Weeshuis aan Barthold van Wilsem eene jaarhjksche lijfrente, mits hij binnen veertien dagen aan hen overhandigde „alle de brieven van de Cathuijsers... die onder hem, of of onder Sybrand Stam mimiek van de Cathuijsers ordre, hemstede; die Wel 30 jaren binnen Aernhem of Huijssen sijn verborgen geweest" 21 Januari 1609 bracht deze Barthold de beloofde documenten in eene ton aan de regenten, en kreeg — daar de stukken „tot voordeel vant' Weeshuijs streckten" — niet f200, doch f300 lijfrente3).

gemaecktinf Jaer 1692, fol. 18: Copij. Van d'opdraght door de conventualen in den convente van den Chartroijsen btdjten deser stede, ten behoeve vanf Weeshuijs, van alle des convents goederen soo landen, huijsen, renten en erven in dato 15 Maij A° 1579.

1) Volgens het RecueiL fol. 33 dagteekent het Accoord ook van 15 Mei 1579.

2) Memoriael der Renten en Oud-Eygens van de Karthuyzers gekomen A0 1579—1584: op het eerste blad staat het accoord aangeteekend. — In die aanteekening worden genoemd „de procuracije, scultbrieff ende alle ander besceyt mitsgaders den conformacije van mynen Heere den Frijnce van Orangijen," en „den afstant vanden convente binnen Amsterdam gelegen." Van al die stukken is ons slechts eene copie van de confirmatie bewaard. — Misschien is de „procuracije" hetzelfde stuk als de hiervoor besproken „opdraght."

») RecueiL etc, fol. 34. De hier genoemde Karthuiiennonnik Sybrand Stam vertoefde in Maart 1579 in Haarlem. Gemeente-archief van Haarlem. Inventaris deel I, No. 861: Rekest van Amstêrdamsche poorters binnen Haarlem wonende, etc. Daarin genoemd: Sybrant Willemsz. — Volgens de Opkomste der Neder-landtsche Beroerten, 1649, bl. 133 was Sibrandt Stam een der personen, aan wie kort na de Alteratie „een briefken f huys ghesonden (was), datse de Stadt ruymen souden." In Res. St v. Holl. 1581. bl. 336 en 337: 12 Juli wordt Sybrandt Stam genoemd onder een aantal requestranten,

Sluiten