Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De beide staten moeten gemaakt worden, opdat het vrije inkomen van ieder convent rechtvaardig verdeeld zal kunnen worden onder allen, die er recht op hebben, met machtneming van ieders ambt, leertijd en „cloucheyt". Die' verdeeling zal staan „tot discretie vanden voorsz. voochden met advys van Burgemeesteren voorden conventualen die geen gemeen tafel en houden ofte voorden particulieren J) die in sulck een gemeen tafel langer om haerder consciëntie nyet begeeren te blyven die alsdan nae gelegenfheyt van des convents. goederen eenige redelycheyt toe sal werden gevönden" %

\. De voogden moeten er vooral op letten, dat aan niemand gewetensdrang zal worden aangedaan, maar dat ieder, die dat wenscht, de Hervormde predikatie zal kunnen bijwonen, het kloostergewaad afleggen en in het huwelijk treden „als conform die vryheyt vande Pacificatie van Gendt", zonder gehinderd te worden door „murmuratie ofte opspraecke van dandere." Degenen evenwel, die hunne vrijheid zullen misbruiken tot „nachtloopen, dertelheyt" e.d. en zich, na driemaal vermaand te zijn, nog niet zullen bekeeren, zullen hun recht op de conventsgoederen verhezen. Desgelijks degenen, die „anderen als int voirgaende artyckel bespotten ofte daer op murmereren."

5. Daar de meeste conventen „van soberen incompsten zijn", moeten de voogden vooral oppassen, dat geene papen, monniken of „andere noodeloose leedige luyden" iets uit die inkomsten zullen genieten3).

1) Met deze „particulieren" zullen wel proveniers of kostgangers bedoeld worden.

2) Het geheele artikel behartigt de belangen van conventualen en proveniers met Protestantsche neigingen.

) Het artikel zal waarschijnlijk niet gericht geweest zijn tegen de paters, die van oudsher in de kloosters verblijf .hielden en met de geestelijke zorg dier inrichtingen belast waren. De bedoeling zal. wel geweest eene instrooming van van elders verdreven geestelijken tegen te gaan. Zoo toch de verdrijving der inwonende priesters in de bedoeling der stedelijke regeering heeft gelegen, —

Sluiten