Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tergesteld werden bij die van andere steden. Volgens haar had er zoomin confiscatie van die achterstalhge rente als aanwending ten algemeenen nutte plaats gehad. Dat de aanspraken harer renteniers door confiscatie vernietigd zouden kunnen zijn, was in haar oog zelfs geheel onmogelijk, daar Amsterdam, dat toch als een der zes hoofdsteden mede „in solidum" x) verbonden was voor de rentebetaling, aan de daartoe noodige confiscatie-handeling gedurende de troebelen geen deel had kunnen nemen.

Aan rente gehypothekeerd op de domeinen, e.d. hadden zoowel de stad als haar burgers nog groote achterstalhge bedragen te vorderen. Amsterdam had op verschillende tijden aan den Graaf van Holland geld verschaft door het verkoopen van rentebrieven. Als schadeloosstelling voor de rentebetaling had de Graaf aan de'stad rentebrieven verleend, gehypothekeerd op de domeinen of op de beden, d.w.z. brieven, waarvan de rente betaald werd of uit de kas van den rentmeester der domeinen of uit de opbrengst der beden Daar de Amstêrdamsche regeering — wilde zij niet in moeilijkheden komen — de verplichte rentebetaling aan de renteniers niet of althans niet lang kon staken 3), ook al ontving zij de haar als schadeloosstelling geschonken rente uit de domeinen en beden niet, is het begrijpelijk, dat zij zich bij den Prins over het inhouden der haar toekomende rente beklaagde. In den nazomer van 1578 had zij uit dien hoofde niet minder te vorderen dan 9830 Carolus gulden uit den tol van Geervliet „met de appendentie van dien", 4092 Carolus gulden uit de domeinen van Kennemerland en West-Friesland en 5083 Carolus gulden uit de ordinaris beden van Zijne Majesteit

*) In solidum = in het geheel, voor de volle som ? [Lat solidum, n = het geheel, de volle som]. 2) Ter Gouw V, bl. 359—361.

*) In het request is dan ook sprake van erfelijke renten, „de welcke zy supplianten voor wylen de Keyserlicke Majesteyt hebben ghelooft te betaelen aen diversche weduwen ende weesen, die daghelix hen supplianten inportuneren om daer af betaelt te wesen als meestendeel egheen ander middel hebbende om op te leven."

Sluiten