Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jare 72 tot betalinge vande Renten aldaer zyn geheven.''^ De schade geleden door arrestaties, geschied sedert de Pacificatie en de Satisfactie „uyt saecké van *t verloop des gemene Landts Renten", zou door de Staten vergoed worden.

De betaling van de aan Amsterdam en zijne burgers toekomende achterstalhge renten op de domeinen ging van de zijde der ontvangers met zooveel onwil en moeilijkheden gepaard, dat de Staten de stedelijke regeering in den loop van 1579 bij herhaling machtigde zich langs gerechtelijken weg in het bezit van die renten te stellen *).

Slechts enkele bedragen kwamen langs vriendschappelijken weg in handen van de Amstêrdamsche thesaurieren: eene reis van Hendrick van Marcken, raad en thesaurier, in het laatst van October 1578 naar Dordrecht, om daar „betalinghe te versoeckenbydentoUênairvan Gheervliet van deser stede achterwesen op die selffde toll," had tot resultaat, dat dë tellenaar Pieter Artus hem 4300 £ uitbetaalde Na een met hem getroffen overeenkomst betaalde Hans Colterman, ontvanger en rentmeester van de domeinen in Kennermerland en WestFriesland in termijnen f 4000 aan achterstalhge rente over 1576

en 1577 uit3). ,

De Amstêrdamsche burgers, die om betaling van achterstalhge renten op het gemeene land en op de domeinen bij de ontvangers kwamen aankloppen, werden door deze, hoewel zij toch „van geen erger conditie en (waren) dan den burgeren van anderen steden," kwalijk bejegend4). Herhaaldelijk werd er in de Vroedschap op gewezen, dat de burgerij, indien betaling harer achterstalhge rente uitbleef, wel eens onwillig

1) Res. St v. HoU. 1579, bl. 124: 4 Juni nam.; bl. 179:6 Aug. nam.; bl. 295 en 296: 28 Nov.

2) Rap. v. thes. 1578 na de Alt, fol. 114 v» en 115.

* Res Vr. No. 4, fol. 12: 30 Juli 1578; fol. 25: 3 Oct 1578. - Rap. t. thes. 1578 na de Alt. fof. 114: f2000 in October 1578; ditc,1579, fol 125 £ eene aanmaning om betaling, ongeveer Mei 1579; fol. 128 v0; f2000 m Aug. 1*79.

<) Res. Vr. No. 4, fol. 90: 16 Nov. 1579.

Sluiten