Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het gemeene land te goed hadden, zouden volgens hem, evenals die op de domeinen, meer dan f 100.000 bedragen; de renten van de eerste soort werden daarenboven door de Staten als geconfisqueerd beschouwd „als geconverteert synde geduyrendedieviantschapvan die van Amsterdam jegens die Lande van Hollandt totte defentie des vaderlands." Daar de Staten op denzelfden grond, maar „mit mynder redenen", ook betaling dier renten aan de ingezetenen van andere provincies ontzegden, zouden de Amstêrdamsche poorters geen reden hebben zich over het met-uitbetalen te beklagen1).

Hoewel de Amstêrdamsche regeering in haar request aan den Prins van Oranje beweerd had, dat uit de domeinen evenals uit den tol van Geervliet „groote merckelicke sommen daghelix procederen" 2), wisten1 de Staten van Holland geen raad om aan de houders van rentebrieven op de domeinen betaling der achterstallige rente te verschaffen. Daar de domeinen bij lange na niet genoeg opbrachten om aan de vele — natuurlijk niet alleen Amstêrdamsche — renteniers het hun toekomende te doen uitbetalen, besloten de Staten verkoopingen van domeinen te doen plaats hebben om op deze wijze aan de benoodigde middelen te geraken. Houders van rentebrieven, die als koopers zouden optreden, zouden aan de koopsom kapitaal en achterstalhge rente hunner brieven mogen korten3).

Toen echter in 1580 domeinen in West-Friesland verkocht werden en onder de koopers zich ook renteniers bevonden, die tijdens de troebelen gewoond hadden „in Plaetsen ofte Steden de gemeene saecke van Hollandt niet gesustineert hebbende, maer hun daer tegens Vyandlijck hebben(de) ge-

!) Oldenbarnevelfs verweer; besproken hiervoor, bl. 44, vl. Over die confiscatie: hiervoor, bl. 268 en hierna, bl. 280.

2) Hiervoor, bl. 270.

3) Over deze domeinverkoopingen: o.a. Res. St. v. Holl. 1579, bl. 55:18 Maart nam., bl. 144 : 26 Juni; bl. 201: 28 Aug. Dito 1580, bl. 13: 25 Jan. nam.;bl. 22: 3 Febr. nam.; vooral: bl. 86 en 87: 14 Mei; bl. 183: 1 Sept.

Sluiten