Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen", o.a. Amsterdammers, beslisten de Staten - met slechts de stemmen van Amsterdam en Gouda tegen - dat zulke personen „het verloop van de Renten, f vallen voor dato vande Pacificatie van Gent, geduyrende den Oorlogh niet in mindering van de koopsom mochten brengen ). Amsterdammers zouden slechts mogen aftrekken „het gundt hun naer uytwysen en vermogen haerluyder satisfactie daer van behoordt te volgen," m.a.w. ook ntete meer dan de rente verschenen sedert St. Johannes 1576 Deze opvatting lokte protest der Amstêrdamsche gedeputeerden uit; huns inziens zouden hunne burgers bij eene dergelijke interpretatie der veÜcondities niet verplicht zijn hun koop gestand te doen }.

De questie der achterstalhge rente bleef een struikelblok tusschen Amsterdam en de Staten. Zonder succes drong de stedehjke regeering steeds weer op afbetaling aan omonwdhgheid harer burgerij „in Contributien, ofte andere Petitiën te voorkomen4).

Toen in de laatste maanden van 1581 de onderhandelingen over den afstand der Satisfactie zouden worden hervat, nam. de Amstêrdamsche regeering het volgende standpunt in de rentequestie in. Hoewel zij eigenlijk niet verplicht was de betaling en de reductie van de achterstalhge renten, staande ten laTe van het gemeene land van Holland, mede op zich te

V^Waak was gebaseerd op art. 14 der Pacificatie: >eng-nde die vruchten vande voorsz. Heerlickheden ende goeden, /t verloop ende die ^r^XlèlT™** Douarien. Tochten. Pachten. Chijnsen ende Renten. Z opTe Coninck. Landen. Steden, ende allen andere die voor date van desen verschenen ende nochtans .niet betaelt ofte ontfangen znn. by sune MÏest. ofte sijns actie hebbende, die sal elcx in 't sijne mogen gemeten ende ontfanéen." Groot-Placaetboeck I, koL 6.

"Tmmers in art. 19 der Satisfactie waren de An^rdammers ,n hunne be zittingeT van eiken aard hersteld .in conformite ende naer uytw-sen de Pacificatie;" •

8) Res. St. v. Hou. 1581, bl. 136: 13 Apnl nam. Res. St. v. Holl. 1581. bl. 298 en 299: 3 Juli nam.

Sluiten