Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Electie, partye hinc inde gehoort, sullen procederen tot uyiinge ende verclaringe van 't ghenè zyluyden op 't gunt voorschreven is nae recht ende equiteyt sullen bevinden te behooren: ende wat by den voorsz. geëligeerden dien van Amsterdam toe gevonden wort, sullen partyen hinc inde haer daer nae hebben te reguleren, sonder reductie, reliëf ofte eenigh vorder versoeck, ten ware eenige vande voorsz. Burgeren ofte Inwoonderen hen daer by beswaert vonden: denwelcken den wech van Justitie open sal staen" 1).

Art. 14 luidde: „Ende ten eynde die van Amstelredam ende andere Crediteuren aen haer achter-wesen vande voorsz. tollen, beden ende domeynen sullen mogen geraken, sullen de Staten terstondt ende sonder vertreck doen procederen tot vercoopinge vande domeynen, sonder deselve vercoopinge eenighsints te moghen op houden noch te beletten, maer den meestbiedende ten dage vande verkoopinge laten volgen2): ende dit tot effectuele betalinge van die van Amstelredamme ende andere Crediteuren, so wel van haer- Capitael ende Hooft-somme, als 't gunt hun by de voorsz. uytsprake 3), ende vorder achter-wesen na de Pacificatie gevallen, sal mogen resteren: ende in gevalle sy selve eenighe partyen van dien souden begeren te koopen, sullen so wel het Capitael, als alle het voorsz. achter-wesen daer aen moghen corten"4).

In het tweede hoofdstuk hebben wij gezien, dat de Vroedschap van Enkhuizen, waarschijnlijk op instigatie van haar pensionaris Mr. Francois Maelson, zich met het Accoord, dat aan Amsterdam belangrijke voordeelen gaf of na eene nadere

1) Het Accoord tot afstand van de Satisfactie was een contract tusschen de Staten en de stad Amsterdam. De Amstêrdamsche burgers konden door deze overeenkomst niet beroofd worden van hun recht om ten behoeve van hunne particuliere belangen den gerechtelijken weg in te slaan.

2) De Staten zouden dus geen te laag gaande perceelen mogen ophouden.

3) Nml. over de rente verschenen vóór de Pacificatie.

*) Hier dus niet meer, als in April 1.1. eene botte weigering om rente verschenen vóór de Pacificatie te mogen aftrekken. Hiervoor, bl. 275 en 276. — De beide artikelen: Handvesten I, bl. 48 en 49.

Sluiten