Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal „staen verseeckert" op het gemeenelandskantoor en op de contributie, bestemd voor de rentebetaling, terwijl de stad Amsterdam — evenals de andere vijf groote steden — haar recht en actie op de domeinen, die haar tot onderpand voor die rentebrieven bp de beden gegeven warenx), zal behouden. Uit het gemeenelandskantoor zal aan de stad betaald worden tegelijk met de interest van het jaar 1581 die van 1576 en 1577, met die van 1582 die van 1578, etc.2). De ontvanger van de middelen voor de rentebetaling zal persoonlijk voor die betaling aansprakelijk zijn, terwijl aan Amsterdam verbonden zullen zijn alle extra-ordinaris contributies, die binnen de stad geheven zullen worden (behalve de imposten en convooien) voor het geval, dat hij toch in gebreke zal blijven3);

ten behoeve van de aflossing van kapitaal en interest van de rentebrieven, gehypothekeerd op de domeinen van Kennemerland en West-Friesland, en tot afbetaling van een eventueel restant van achterstalhge renten op den tol van Geervliet, zullen de Staten vóór midden Augustus a.s. doen verkoopen in de eerste plaats eene zekere partij van tienden e.d., 'die aan Amsterdam in het bijzonder verbonden waren, en m de tweede plaats zoo noodig alle overige domeinen van WestFriesland en Kennemerland;

totdat dat alles uitgevoerd zal zijn, zullen „alle proceduren vander instantie in cas van reductie" door of van wege de stad Amsterdam tegen de Staten begonnen, gesehorst blnven, om te worden ingetrokken, zoodra de overeenkomst stipt ten uitvoer gelegd zal zijn. Volgens het Contract tot afstand van

1) In het hiervoor (bl. 268. vl.) besproken request aan den Prins lezen we: „Dat zy ooc van ghelycken laten hen supplianten volghen de renten als vooren bewesen opden tol van Geervüet demeynen van Kermerlant, ende Westvrieslandt epde ordinaris bede. namelick vuyt dien daer voren ooc zyn verbonden alle de demeynen van Zynne Majesteit."

2) In 1585 betaalde de ontvanger-generaal der gemeene andsm.ddelen de achterstallige rente over 1579 en 1583 uit. Rap vtoe*. 1585 foL. m Cf. over die rentebetaling ook Rap. v. thes. 1584. foL 216 v»; 1585 lol. 232v<>.

3) 3 Juni 1583 troffen de Staten deze zelfde regeling ook voor de vnf andere groote steden. Res. St v. HolL 1583. bL 177: 3 Juni.

Sluiten