Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne oorspronkelijke bestemming volgen- In April 1579 werd zelfs uitdrukkehjk geresolveerd, dat „de Kercken-goederen tot behoef van de Fabrycquen derselve Kercken onder d administratie van de Kerckmeesters bekeert ende verstreckt sullen mogen werden" x).

3. wat de pastoriegoederen betreft [d-i. a „beneficiën, pastoryen ende proven hebbende annex curam animarum' ]: deze waren bestemd tot onderhoud der predikanten, als in de plaats getreden der vroegere pastoors. De inkomsten zouden worden beheerd door het in het najaar van 1578 ingestelde Geestelijk Kantoor van Delft. Alleen de steden, welke uit de inkomsten der daartoe bestemde goederen de tractementen konden voldoen, mochten buiten het kantoor bhjven; alle andere moesten — evenals de dorpen — haar administratie in handen van den ontvanger-generaal geven ^ 4 wat de vicarieën juris patronatus laïcalis betreft: volgens de 'resolutie van 5 September 1578 [gedateerd 6 September] zouden twee derdedeelen der inkomsten ten profijte komen van jongelieden om van te studeeren, of in het algemeen ad pios usus gebruikt worden, het resteerende derdedeel zou afgedragen worden aan het kantoor van Delft ten bate van de predikanten. De begeving dezer studiebeurzen bleef aan de patronen; de goedkeuring geschiedde door de Staten. De administratie der twee derdedeelen bleef in handen van den vicaris: het gemelde derdepart moest worden uitgekeerd aan den ontvanger van het kantoor van Delft, welke dat ten algemeenen nutte der predikanten aanwendde •3).

Het kerkzilver

Dadehjk na de Alteratie werden de Oude Kerk en de Heilige Stede van altaren, beelden, e.d. ontdaan; het zilver van beide kerken werd in bewaring genomen. Ter Gouw deelt mee, dat de ontruiming der Oude Kerk geschied is

1) Van Beeck Calkoen, t. a. pl., bl. 43 en 44; 126 en 127.

2) Als voren, bl. 59—61; bl. 115.

») Als voren, bl. 55, 56; bl. 163—165.

Sluiten