Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— waaronder dus ook haar kerkfabrieksgoederen — waren, volgens le Long, reeds in 1578 aan de kerkmeesters der Nieuwe Kerk toegewezen1).

Nadat in 1586 de Onze Lieve Vrouwenkapel genoemd was als een geschikte plaats om daarin eventueel een vleeschhal te vestigen2) — aan welk plan echter geene uitvoering gegeven werd — werd de kapel in 1587 door de Gasthuismeesters tot woonhuizen verbouwd. Om deze te believen besloot de Vroedschap 20 Maart 1587, dat de Burgemeesters en thesaurieren de Vrouwensteeg, die aan den kant van den Nieuwendijk zeer smal was, mochten verbreeden3). De goederen dezer kapel zullen wel aan de Gasthuismeesters zijn bliiven behooren.

In Februari 1582 werd de vleeschhal uit de Waagsteeg naar 'de S£ Pieterskapel verplaatst. De kapel behoorde toen nog aan de Gasthuismeesters, van welke de stedehjke regeering het gebouw wilde koopen voor f 250 jaarlijksche renten en de afbraak van twee huizen bij de hal staande. In Mei 1582 was nog geen overeensteniming bereikt: de Vroedschap besloot toen het aanbod nog eens te herhalen en bij hernieuwde weigering de uitspraak van schèpenen in te roepen4). Het transport had plaats 20 Januari 1584 6). Ook de goederen van deze kapel zullen wel aan de Gasthuismeesters zijn blijven behooren.

De goederen der Nieuwe Zijdskapel of Heilige Stede werden in 1579 door de stadsregeering aan het in groote armoede

1) Le Lono, t. a. pl., bl. 558 b;

2) Res. Vr. No. 5, fol. 293: 10 Mei 1586.

3) Res. Vr. No. 5, fol. 459 : 20 Maart 1587. — Van Beeck Calkoen, t. a. pl., bl. 103 heeft ten onrechte uit deze resolutie opgemaakt, dat de kapel afgebroken werd ter verwijding van de Vrouwensteeg.

4) Willekeuren G, fol. 241 en v«; met eene latere hand is er boven gezet: 22 Aug 1582; ten onrechte. De juiste datum zou kunnen zijn óf 22 Juni 1582 óf 1 Februari 1582. Daar uit de volgende keur blijkt, dat de verplaatsing van de hal geschiedde op 1 Februari, zullen we aan den tweeden datum de voorkeur moeten geven. - De nieuwe hal werd op 2 Februari 1582 geopend. Wagenaar: Amsterdam. Stuk II (Deel Dl, Boek Ij.bl. 39 heeft de verplaatsing van de hal uit de Waagsteeg naar de St. Pieterskapel ten onrechte in Augustus gesteld. - Res. Vr. No. 4, fol. 205 V en 206 : 8 Mei 1582.

6) Quytscheldingen 10 (of nieuw nummer 4), fol. 215 en v«.

Sluiten