Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aerkeerende Weeshuis geschonken. Het gesticht kreeg ook „by provisye" het gebruik van het bedehuis zelf *), en schijnt dat als „Soutkasse" verhuurd te hebben2). In 1586 dacht de stedehjke regeering er over het gebouw aan de Waalsche gemeente ten gebruike af te staan, aan welk plan echter geen uitvoering gegeven werd3). Toen in 1588 de Hervormden meer kerkruimte behoefden, besloot de Vroedschap de kapel voor godsdienstig gebruik in orde te maken4). Daar men in 1579 alle goederen aan het Weeshuis geschonken had, moesten de noodzakelijke en uiterst kostbare reparaties uit de stadskas betaald worden. In April 1589 gaven de Burgemeesters aan de Vroedschap in overweging wegens de al te groote kosten op haar vorig besluit terug te komen. Deze was daartoe echter niet te bewegen5). Sedert het in gebruik nemen van de kapel voor de Hervormde godsdienstoefening, kwam deze weer in het bezit van kapitaal, waaruit zij in haar eigen onder-" houd voorzag6).

De goederen der St. Olofs- of Oude Zijds kapel werden na de Alteratie eerst beheerd door de kerkmeesters der Oude Kerk, sedert 1585 door de thesaurieren, daar de stad in dat jaar de „capelle metten incommen vandyen" tot zich nam '). De thesaurieren inden sedert de huishuren van de aan de kapel behoorende huizen en „Cassen" 8) en verhuurden in 1587 het gebouw zelf 9), dat altijd geregeld onderhouden10)

!) Res. Vr. No. 4, fol. 48 v° en 49; 10 Maart 1579.

2) Opkomste der Nederlandtsche Beroerten, 3« dr. 1649, bl. 137.

3) Res. Vr. No. 5, fol. 274: 17 April 1586.

4) Res. Vr. No. 6, fol. 138: 24 Nov. 1588.

5) Res. Vr. No. 6, fol. 138 in de marge: 28 April 1589.

C. Commelin: Beschryvinge van Amsterdam, bl. 462: ze ontvingen de huishuren.

Rap. v. thes. 1585, fol. 234. _

8) Rap. v. thes. 1585, fol. 116, vl.; in volgende jaren steeds deze posten.

9) Rap. v. thes. 1587, fol. 115 v».

">) Rap. v. thes. 1585, fol. 116 v«: „Die wede. van Mr. Pieter Barbier bewoondt thuys geteyckent met No. V (d.i. een van de aan de St. Olofskapel toebehoorende huizen) daer vooren sy de Capelle sal bedienen ende de clocke stellen."

Sluiten