Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwenden als kerkfabrieksgoederen1). De Staten gingen daarmee niet accoord. In art. 11 van hét Accoord, luidende: „Desgelijcx sullen die van Amstelredam tot reparatie vande Kercken, metten lasten ende renten daer op staende, behouden alle de Kerckelijcke [d. w. z. kerkfabrieks-lgoederen, mitsgaders tot onderhoudt vande Predicanten, de memorien, vicarien, ghetijden ende andere dierghelijcke Gheestelijcke [d.w.z. pastorie- of kerkelijke] goederen", werden de beide soorten van goederen nauwkeurig uiteen gehouden2).

Over de rantsoenen spreekt art. 12: „Ende aengaende de halve stuyvers, comende vande rantsoenen vande middelen die binnen der voorsz. Stede werden verpacht, sullen d'selve laten comen, beneffens het innecomen vande Kercken, yegheliick inden sijnen, tot. onderhoudt vande Predicanten onder de Ambachts-heerlijckheydt ende Baljuschappe van Amsterlandt: ten ware het innecomen vande memorien, vicarien, ghetiien, ende andere, tot onderhoudt als boven, niet mochten strecken, so sal in sulcken ghevallen, 't gene aen 't voorsz. onderhoudt vande voorschreven Stadt resteert ende te corte comt, eerst ende al voren uytte halve stuyvers werden ghesuppleert"3). ,

Amsterdam zou dus slechts in geval van een tekort de halve stuivers ten behoeve van zijn eigen predikanten mogen aanwenden; indien de opbrengst van de memorien e.d. toereikend zou zijn, zouden de rantsoenen voor de predikantsbetaling in Amstelland moeten worden aangewend.

i) Van Beeck Calkoen. ta.pl., bl. 141 en 142. heeft uit dit artikel trachten te bewijzen, dat de Amstêrdamsche regeering-evenals de Staten van Holland in den eersten tijd - de inkomsten der kerkfabrieken, voorzoover tenminste daarvan overschoot, nadat de onderhoudskosten der gebouwen betaald waren, voor de betaling der predikantstractementen aanwendde. Hij heeft — dunkt nüj - over het hoofd gezien, dat hier niet alleen sprake is van „kercke goederen" — wat wel kerkfabrieksgoederen zal beteekenen — doch ook uitdrukkelijk van „memorien", welke laatste tot de pastoriegoederen behooren.

") Handvesten I, bL 48.

3) Handvesten I, bl. 48.

Sluiten