Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In art. 11 van het Contract tot afstand van de Satisfactie werden aan Amsterdam tot onderhoud (zijner predikanten ook de vicarieën afgestaan1). Van Beeck Calkoen heeft dat zoo opgevat, alsof aan Amsterdam door de Staten nu voor goed de tertiën werden toegewezen2). Dat deze opvatting onjuist is, had hij zelf uit het volgende, door hem aangehaalde, voorbeeld kunnen zien.

Op verzoek van Pieter Gerritsz. approbeerden de Staten van Holland in Juli 1592 de aan dezen door Baerdesen, als oudste Burgemeester, verleende collatie van een vicarie, echter onder uitdrukkelijk beding, dat „tgerechte derdepaert vande incompsten van dien bijden ontfanger Corn. van Coolwijck van wegen tgemeenlandt ontfangen gelicht ende geheven sal werden tot behoeff ende onderhout vanden predicanten achtervolgende voorgaende resolutie vande Staten waer toe de suppleant alhier sall gehouden wesen binnen drie weecken eerstcomende pertinentelijcke staet énde verclaringe over te leveren in handen vanden ontfanger voornoempt, omme bij hem daer van aenteyckeninge gedaen te mogen werden, all op peijne ende insonderheijt indien tvoorsz. derdepaert ten behoeve als vooren niet en wert gelaten, van te verleesen teffect van desen"3). , , .... ^

Daaruit blijkt dus duidelijk, dat de Staten ook m 1592 nog altijd aanspraak maakten op de tertiën van de vicarieën m Amstêrdamsche kerken gefundeerd. De beschikking van 30 November 1580 moet eene uitzondering geweest zijn ) en art. 11 van het Accoord zal anders geïnterpreteerd moeten worden dan door Van Beeck Calkoen is geschied.

Volgens de Amstêrdamsche regeering hield art. 11 met

1) „Desgenjcx .uilen die van Amstelredam ... behouden ... tot onderhoudt vande Predicanten, de memorien, vicarien, ghetijden ende andere dierghelncke Gheèstelijcke goederen.

2) Van Beeck Calkoen, t. a. pl., bl. 200. _

s) Archief Burgemeesters: Kerken en Kloosters, of scheltema: InventarisII, bl. 84: Verzoek van Dr. G. Schotenus, etc., met bijlagen. L. K. 3. JN. 7. *) Hiervoor, bl. 307.

Sluiten