Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornoemt, alzoo de betalinge vande predicanten, hier, comt tot laste van deze stadt" 1). ■ *

Wanneer door het uitsterven der memoriemeesters de oudste Burgemeester krachtens den fundatiebrief als coilator eener vicarie optrad, moest de bekrachtiging der collatie verleend worden door de Staten van Holland 2)- Dat sluit niet in — zooals Van Beeck Calkoen het schijnt te willen doen voorkomen3) — dat aan de Amstêrdamsche regeering de competentie tot het bekrachtigen van . collaties ontbrak. Zij had wel degelijk het approbatierecht en oefende het ook uit, zich daarbij beroepende op art. 11 van het Accoord.

Een koopman uit Broek in Waterland, de wettige patroon of collateur van eene vicarie op het St. Nicolaas-altaar in de Nieuwe Kerk gefundeerd, had die vicarie — na het overlijden van den possesseur — voor notaris en getuigen geconfereerd op zijn zoon. Daar hij op die begeving de confirmatie van de Amstêrdamsche regeering noodig had, wendde hij zich met een request tot haar. Nadat de Amstêrdamsche regeering „uijt krachte ende ingevolge van het elffde articul van het nader accoort gemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollandt ter eenre ende de magistraet van dese Stadt ter andere syde in dato den 20 december Anno 1581" het request gezien en overwogen had, verleende zij 16 Januari 1657 haar approbatie op de collatie, „mits dat de voorsz. Claes Jacobsz. Vinck ter schole gehouden ende inde Gereformeerde Christelijcke schole off studie werde gehouden ende vorders nochte langer niet" 4). De requestrant moest binnen zes weken een. staat van de eigendommen der vicarie aan de Huiszittentneesters der Nieuwe Zijde overleveren en aan deze het derde

1) Groot-Memoriael No. 5, fol. 12 en v«; Van Beeck Calkoen, t.a.p., bl. 202: met vele vergissingen.

2) Hiervoor, bl. 308.

s) Van Beeck Calkoen. t.a.pl., bl. 204.

4) Hier wordt dus de vicarie geheel als eene studiebeurs, voor een zeker aantal jaren verleend, opgevat.

Sluiten