Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche regeering ook de groote jaarlijksche onkosten vvan het schoutambt1). Drie gecommitteerden, de Oud-burgemeester Harman Rodenburgh de Oude en de vroedschapsleden Balthasar Simonsz. Appelman en Jan Laurensz. Spiegel, moesten aan de Staten, „in aensienynghe vande groote lasten ende schulden deser stede, ende omme die enichsints te subleveren" remboursement van de f 20.000 gaan vragen. Daar men eene weigering verwachtte, werden ze gemachtigd andere voorstellen aan de Staten te doen; een definitief accoord zouden ze evenwel niet mogen sluiten zonder voorafgaand advies van de Vroedschap2).

De zaak werd door de Staten op de lange baan geschoven: daar alle steden om copie van het octrooi verzocht hadden, zou pas in de eerstvolgende Staten-vergadering — na voorafgaand rapport — een besluit genomen worden" 3). De Amstêrdamsche regeering nam met dat uitstel geen genoegen: ze ken dat ook niet doen, daar Calff's ambtstijd reeds 6 Juni zou eindigen. Door haar gedeputeerden het zij de Staten — in Amsterdam vergaderd — 6 Juni voor de tweede maal om terugbetaling van de f20.000 „in redemptie van de nominatie tot het Schout-Ampt" verzoeken; tegen 10 Juni, „tenwekken tyde het voorsz. officie vaceren zal" 4), zouden de Staten volgens de privileges Amsterdam van een schout moeten voorzien.

Deze beide mondelinge insinuaties werden den 8en door eene derde schriftelijke gevolgd, waarin de Amstêrdamsche gecommitteerden verklaarden, dat hunne stad vanaf den lOen geen pacht meer zou behoeven te betalen en, waarin zij om het openen van onderhandelingen over de terugbetaling der

J) Het schoutambt kostte jaarlijks „boven die prouffijten" meer dan f 1500 of f 1600. Res. Vr. No. 4, fol. 157.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 157 en v°: 24 Mei 1578.

3) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 223 en 224 : 29 Mei nam. Het octrooi wordt hier vermeld als verkregen in Maart 1563. Ter Gouw VL bl. 42 geeft als jaar van verkrijging op 1564; dito wagenaar: Stuk Dl (Deel VD, BoekI),fol280.

4) De begindatum yan de vacature levert moeilijkheden op. Rap. v. thes. 1581 fol. 151 : de vacature: 11 Juni 1581 — 18 Sept. 1581; Rap. v.thes. 1581, fol. 151 v°: laatste halfjaar van Calff: 6 Dec. 1586 — 6 Juni 1581.

Sluiten