Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer in zijn bezit. En de overwinning van FermignY op den 15 April 1550 ontnam den Engelschen iedere hoop om langer in Normandie te blijven. Als een gevolg van den slag hij Gastillon, waar Talbot doodelijk gewond werd, keerden ook Bordeaux en la Guyenne tot de gehoorzaamheid aan Karel VII terug (1453).

Zoo werd de zending van Jeanne d'Arc voltooid en gingen haar voorzeggingen in vervulling. Al geschiedde dit gedeeltelijk na haar dood en niet rechtstreeksch en onmiddelijk* door haar, zoo behoeft men er niet aan te twijfelen, dat haar persoon, haar optreden, de Indruk, welke zij op het leger en het Fransche volk gemaakt had, de schrik, waarmede zij de Engelschen had geslagen, een machtigen invloed op deze overwinningen hebben uitgeoefend. Dit bewijst opnieuw, dat de zending van Jeanne niet mislukt is en niet slechts ten halve verwezenlijkt werd, dat zij geen voorzeggingen gedaan heeft, welke later niet vervuld werden.

Verschillende personen hebben op verschillende wijze en met verschillende bedoelingen tot het herstel van Jeanne d'Arc samengewerkt. . „ j

Het proces van 1431 te Rouen, tegen Jeanne d'Arc gevoerd, had allereerst een politieke strekking. Jeanne moest als ketterin, tooveres, afgodendienares, afvallige veroordeeld en terechtgesteld worden omeen eeuwigdurenden schandvlek op haar, de overwinnares der Engelschen, te werpen, om eens voor altijd de waarde van al haar verklaringén omtrent de wettige aanspraken van Karel VII op den Franschen troon te niet te doen.

Het proces van herstel in 1456 had ook een politieken ondergrond, maar juist in tegenovergèstelden zin. Het vonnis van 1431 moest vernietigd en Jeanne in haar eer hersteld worden; men wilde daardoor bewijzen, dat zij. die den Dauphin naar Reims ter kroning gevoesd had, door God in dezen gezonden en met een opdracht van God gekomen was, dat God zelf dus" Karel VII als den wettigen, door Hem gewilden vorst had aangewezen.

Het was dan ook geen wroeging en berouw, welke Karel VII in 1450 bewogen om de eerste stappen voor het herstel van Jeanne d'Arc te doen; welbegrepen eigenbelang hebben hem daartoe aangezet. Zij, op wier aandringen hij zich te Reims liet kronen, mocht in de geschiedenis niet te boek staan als een ketterin of tooverheks. Hij had er belang bij, dat leugens, welke even beleedigend waren voor den Koning van Frankrijk als voor de jeugdige maagd, aan wie hij zijn troon dankte, geen ingang vonden. Karel VII begreep, wat het land verwachtte. Zijn eerste pogingen hadden evenwel niet veel succes. Den 15 Februari 1450 gaf hij aan zijn vriend en raadsman Meester Willem Bouillé, doctor in de godgeleerdheid en deken van Noyon, last een onderzoek naar de waarheid aangaande het proces van Jeanne in te stellen. Meester Bouillé hoorde

Sluiten