Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroordeeling was uitgesproken, Gauchon en zijn handlangers zich terugtrokken, voor Johanna den brandstapel besteeg. (*)

„De Kerk heeft dus in 1431 Johanna niet geoordeeld en niet veroordeeld; maar zij heeft in 1456 geoordeeld en zij heeft haar in haar eer hersteld.

Zij heeft verder geoordeeld in 1894, toen zij het proces van haar gelukzaligverklaring heeft ingezet.

Zij heeft geoordeeld in 1909, toen zij, nadat zij de wonderen aan de rechtbank der Riten voorgedragen, de goedkeuring waardig geoordeeld had, haar gelukzalig-verklaring verkondigde en vierde.

In die omstandigheden heeft de Kerk haar glorierijke dochter geoordeeld." f)

Negende stelling.

Op de rechters en de bijzitters in het proces van Jeanne d'Arc werd druk uitgeoefend.

ie. In het derde der zeven-en-twintig artikelen, waarop de getuigen moesten antwoorden, welke de kardinaal d'Estouville, in 1452, opriep om-voor zijn gevolmachtigde, den kanunnik Philippus de la Rose le verschijnen, werd hun gevraagd:

„Is het waar, dat de Engelschen Rouen hebben gekozen, waar zij als dwingelanden heerschten, om daar de Maagd in het geloofsgeding te doen oordeelen? Is het waar, dat zij, om hun doeleinden te bereiken, het eigenbelang en de vrees in werking gezet hebben?

Frater Isambard de la Pierre antwoordde in zijn getuigenis, dat dit, volgens zijn meening, juist was. Zoo ondergingen, wat aangaat den druk, door de Engelschen uitgeoefend, de doctors van Parijs dien van hel eigenbelang; anderen, de vice-inquisiteur bijvoorbeeld, dien van de vrees. „Zoodanig was de gedragslijn, gevolgd door den koning van Engeland, den kardinaal van Winchester, den graaf van Warwick en andere heeren'; want zij, de Engelschen, betaalden de onkosten, welke het proces vorderde." (')

Deze woorden van den Dominikaner kloosterling openbaren ons de middelen, waartoe het Engelsche gouvernement zijn toevlucht nam. opdat de veroordeeling van de Maagd geen beletsel zou ondervinden. Het stelde twee machtige hefboomen in werking, het eigenbalng en de vrees: het eigenbelang eerst, daarna de vrees en den schrik.

Wat verwekt in den bisschop van Beauvais en wat onderhoudt bij hem, gedurende heel het proces, den ijver om in alles den wil van Engeland te doen? De vrijgevigheid, waarmede zijn koning zijn

(*) J. Guiraud 1. c. 406.

9o£o' I)unand- Jeanne d'Arc in Biet. Apoloq. de le Foi caiholique. (a) Procés, t. II, 348.

Sluiten