Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot (le onschuld van Jeanne d'Arc besloten en haar vrijgesteld hebben. Te Rouen heeft Petrus Gauchon volgens lastgeving geoordeeld en veroordeeld, f)

„Kon zulk een rechtbank onafhankelijk wezen? De druk der Engelschen werd op al haar leden uitgeoefend: „Ik zie, zeide de Vice-inquisiteur. „dat, zoo het proces niet gelukt, wij in doodsgevaar zijn." Tegenover de bewonderenswaardige standvastigheid van J ohanna, welke men op geen enkele fout kon betrappen, kon Warwick, een Engelschman, zijn kwaden luim niet inhouden: „De zaak van den koning loopt niet goed; dit meisje zal ons ontsnappen." Maar Gauchon stelde hem gerust: „Heer, heb geen zorg, wij zullen haar wel vangen." Bijaldien men zich over iets moet verwonderen, dan is het, dat onder deze geestelijken, met zooveel zorgvuldigheid uitgekozen en door de dwingelandij van Gauchon met schrik geslagen, er eenige waren, die naar hun geweten luisterden en moeilijkheden maakten: „Het proces is onwettig in den vorm en onrechtvaardig in het wezen," bekende Nicolaas d'Hoppeville. Een uitstekend rechtsgeleerde, Jean Lohier, weigerde zitting te nemen. De bisschop van Avranches uitte de meening, „dat men in twijfelachtige zaken, welke het geloof betreffen, altijd bij den Paus en het algemeen Concilie te rade moet gaan." Men wachtte zich natuurlijk wel om dit te doen." O

Tiende stelling.

Jeanne d'Arc heeft op het kerkhof van Saint-Ouen niets afgezworen.

1°. Dit is het hoogtepunt van het proces, de daad, door den hisschop Petrus Cauchon van het begin af beoogd, het afgesproken toöneel om Johanna met de veroordeeling te kunnen treffen, welke te voren door den Koning van Engeland was bepaald, en om haar te doen verbranden. Tegen het gevoelen van de meerderheid der geschiedschrijvers in was datgene, wat den 24 Mei op het kerkhof van Saint-Ouen gebeurde, volstrekt geen toeval. Petrus Cauchon had tot dan toe nooit van een afzwering der aangeklaagde gesprosproken, maar hij had er altijd aan gedacht en het heele spel reeds vastgesteld. .Zonder een afzwering ware het moeilijk voor hem geweest om een doodvonnis voor te dragen. En al ware dit doodvonnis uitgesproken geweest, zou de uitvoering niettemin beletselen hebben kunnen ondervinden. Met een afzwering, hetzij schijnbaar of werkelijk, was het gemakkelijk een geval van wederafval ook schijnbaar of werkelijk, uit te lokken. Is dat geval gesteld, opent men terstond een proces van hervalling en dit proces van herval-

O Ph. Dunand, 1. c, 1251. (') Guirand, 1. c. p. 404.

5

Sluiten