Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiefde, van haar zuiverheid en van haar geloof aan Hem, die haar tot redding van Frankrijk gezonden had." (*)

„Hare goedheid en bescheidenheid, haar arbeidzaamheid en godsvrucht, haar weldadigheid en bereidwilligheid om zieken te verplegen, verschaften haar de liefde van alle dorpsbewoners. Haar vroomheid maakte haar somtijds tot het mikpunt van den spot van hen, voor wier vermaken, zoowel als voor dans en zang, zij geen lust had; vaak bezocht zij de kerk en biechtte; somtijds vond men haar ook alleen in dezelve neergeknield met geyouwen handen voor het beeld van den Verlosser en der Maagd Maria— Haar vastberadenheid en haar onwrikbare, moed, haar doorzicht in de regeling en de leiding van het gevecht en de bereidwilligheid en standvastigheid, waarmede zij alle gevarent en moeilijkheden van den, oorlog deelde, hadden de bewondering ook van de ervarenste aanvoerders gewekt; haar zorg voor zieke en gewonde soldaten had de verknochtheid aan haar nog versterkt en de reinheid en gestrengheid harer zeden aan een ieder achting ingeboezemd. Zij echter bleef steeds het bescheiden, vrome en ootmoedige boerenmeisje; zij wees de eer af, welke men haar bewijzen wilde, en bekende, dat men alleen God moest danken voor hetgeen, wat zij gedaan had." O

„Zij had een kerngezonde, buitengewoon gelukkig georganiseerde, met de edelste begaafdheden uitgeruste natuur, welke zich zuiver bewaard heeft van den smet der zinnelijkheid en der zelfzucht." (')

„Haar goed Katholiek geloof maakte haar ontoegankelijk voor alle bijgeloof— Allen prezen haren levenswandel, dat zij stil ijverig en zedig geweest is, nooit roekeloos gezworen de zieken verpleegd, de armen ondersteund en geherbergd heeft. Zij sprak weinig, haar woord was eenvoudig en beslist en zelfs bij opgewekte stemming zonder opgesmuktheid. Gelijk zii ook het minste in onmiddellijke betrekking tot God bracht had zij de gewoonte haar verlkaringen door de aanroeping van den naam Gods of der Heiligen te bekrachtigen. Dunois verzekert, dat zij tegenover de aanvoerders steeds over haar zending op ernstige, waardige wijze heeft gesproken en zich nooit meer toegeschreven heeft dan wat zij reeds te Ghinon als haar taak

had aangewezen Een kort gebed, een blik op het kruisbeeld

waren voldoende om haar nieuwe kracht te geven Ook op het oorlogspad bezocht zij zoo dikwijls als zij kon 'de kerken en bracht zelfs de veldheeren naar de godsdienstoefeningen in het proces hield zij het midden tusschen moedige en biijde ' openhartigheid en goed berekende terughoudendheid in andere

üingen Later hebben allen, die met haar in Orleans lagen

haar militaire scherpzinnigheid bewonderd, die evenals haar' politiek inzicht uit de haar aangeboren vrije zienswijze uit üaar ondanks alle geestdrift nuchter verstand voortkwam." (?)

0 H. Wallon, Jeanne d'Arc, Paris 1877, V, 389, 392. II ^ 291 A Schmiat< Geschichte von Frankreich, Hamburg 1840.

0 G. Hirzel. Jeanne d'Arc, Berlin 1875 1860,TI1VS2C73el:33o"'r''; MÜnchen< 1861' Historische Zeitschr.

Sluiten