Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuw heeft het proces der zaligspreking geduurd; de advokaten van Jeanne hebben die deugden in het licht gesteld, hetwelk nog helderder schitterde door de zware moeilijkheden, welke daartegen gemaakt werden. Ieder oogenblik van dit leven werd doorzocht, alle bewegingen angstvallig ontleed, maar in dien rijken oogst vond men weinig kaf.

Naast deze gaven, waaruit de heiligheid opbloeide, stonden andere, welke de zending van Jeanne bewezen. „Haar leven is een gestadig wonder geweest," lezen wij in het dekreet der zaligspreking. „Zoo wij de eigenschappen onderzoeken, die haar in staat stelden om een werk, ongehoord voor een vrouw, te volbrengen, de krijgskunst, de scherpzinnigheid, de raad, de kennis van vele zaken, inzonderheid van de goddelijke dingen, de kunst om de g&helmen te doordringen, kortom, alle gaven van boven, welke Isaïas vermeldt: „Ik zal u verborgen schatten en rijkdommen, in het geheim gehuld, geven, (Is. XLV, 3), dan zal het voor ons duidelijk zijn, dat dit alles het werk van den hemel is en dat van deze nederige maagd door den Heer gezegd is tot beschaming van den menschelijken hoogmoed: ,,/A: zal wonderbaar handelen met dit volk door een grool en ontzettend wonderwerk.." (Is. XXIX, 14)

Wanneer God iemand zendt voor een openbare en maatschappelijke zending, dan geeft Hij odk de bewijzen voor zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Jeanne bewees het bovennatuurlijk karakter v;.r.- haar zending door haar profetiën en haar wondervolle daden.

God heeft Jeanne d'Arc geplaatst midden in de geschiedenis, niet in een legendarisch tijdperk, waarin de verbeelding der volkeren werkelijke feiten met een weefsel van dichterlijke scheppingen bad kunnen omgeven en de liefde tot het wonderbare de geesten zoodanig had kunnen betooveren, dat de vrijheid van oordeel was weggenomen. Neen, Jeanne stond in een eeuw, die zeer prozaïsch was, levend en tastbaar, toen het geloof sterk begon te verflauwen, onder de oogen van twee strijdende naties, begeerig de eene om te ontkennen, de andere om te onderzoeken, beide om het in twijfel te trekken. Er is geen leven, waarover de geschiedenis meer bescheiden en meer zekerheid bezit. Het best-ian van onze heldin is als een helder kristal, door duizenden lichtstralen doorschenen. Naarmate het meer bovennatuurlijk is, had het meer bewijzen noodig. Deze zijn er in overvloed. De historische waarheid van den persoon en van de goddelijke zending van Jeanne loochenen zou gelijk staan met geheel de geschiedenis te verwerpen. Op drie ver-, schillende tijden hebben zeer ernstige en talrijke rechtbanken al de hoeken en plooien van het leven en de deugd van Jeanne doorzocht en ui.t al deze onderzoekingen straalt het bovennatuurlijke van haar

Sluiten