Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een onverbiddelijk onderzoek. Zij stond haar beproevers, sterk door de onzichtbare kracht van Hem, die haar zond. Niets was minder blind, meer pijnlijk en meer stellig dan het onderzoek, dat de onversaagde Maagd Le Poitiers onderging. Is dit geschiedenis of legende?

Jeanne is van den eersten dag van haar openbaar leven, wat zij tot het laatste uur bleef, de Maagd met het levendige verstand, maar vooral de Maagd met het „groote hart." Met Paulus kon zij getuigen: echter wil volgaarne het bekostigen, ja, mij zeiven te koslcn leggen voor uwe zielen, al worde ik ook, meer overvloedig u beminnende, minder bemind." (2 Gor. XII, 15). Zij zoekt niet het hunne, maar hen; zij wil niet, dat zij haar begiftigen, maar wil hen verrijken; niet alleen het hare, maar zich zelve wil zij voor hen ten offer brengen. Juist deze onderscheidende eigenschap heeft de goddelijke inspiratie, welke haren geest met een hemelsch licht bestraald heeft, in haar willen eeren en in werking zetten. Het „groote hart" van Jeanne d'Arc, diep bewogen „door den grooten nood, die in het koninkrijk van Frankrijk was," zooals dien de hemelsche Stemmen haar schilderden, ontstak in vlammenden gloed voor het vaderland, zoodat zij daarvoor alles aanvaardde, alles leed, haar eigen lot vereenzelvigde met dat van haar volk, met de verheffing van den Prins, wien de kroon van den Heiligen Lodewijk rechtens toekwam Wat tintelt meer van waarheid en leven dan het hart van Jeanne d'Arc? Wat draagt zichtbaarder den stempel van het bovennatuurlijke?

God had dit hart waardig gekeurd voor het werk, dat Hij door haar wilde voltrekken. Hij had Frankrijk kunnen redden zonder Jeanne. De opwerping werd haar gemaakt te Poitiers. „God, die almachtig is," zeide een doctor, „heeft de hulp van soldaten niet noodig." „In den naam van God," antwoordde zij, „de soldaten zullen vechten en God zal de viktorie geven." En God gaf de victorie onder het bevel van een Maagd vaii zeventien jaar, ut sublimitas sit virtutis Dei et non ex nobis, kon zij met Paulus zeggen; opdat de overtreffelijkheid der kracht zij Gods, en niet uit ons. (2 Gor. IV, 7) En deze Maagd was een boerenmeisje, hetwelk tot dan niets anders geleerd had dan de zorg voor het huishouden, voor het spinnen, het zaaien en oogsten, voor het hoeden der kudden. Maar nu verschijnt zij niet alleen als ridder, maar als generaal en verkondigt beslist haar militaire roeping, haar recht, haar titel: „Koning yan Engeland, ik ben krijgsoverste, en waar ik uw lieden in Frankrijk

ook ontmoet, ik zal maken, dat zij gaan, hetzij zij willen of niet

Ik ben hierheen gezonden door God, den Koning des hemels, lichaam om lichaam,, om u buiten heel Frankrijk te werpen. Q

O Ayroles, Le Vraie Jeanne d'Arc, t. IV, p. 44. -jg

Sluiten