Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen Gij den dag herdacht, waarop Gij voor 25 jaren als directeur optradt, gaf de Amsterdamsche Schilderschool op treffende wijze uiting aan hare gevoelens van erkentelijkheid voor hetgeen de beoefenaren der kunst aan het Genootschap en zijn directeur te danken hadden.

Maar de spreuk „Natura Artis Magistra" geldt evenzeer voor de wetenschap, inzonderheid voor de dierkunde.

Het is heden het voorrecht der wetenschap TJ te eeren en door U te huldigen tevens haar dank te brengen aan het Genootschap, dat, opgericht voor de beoefening en bevordering der dierkunde, thans meer dan 80 jaren lang aan die roeping getrouw bleef, daarin geleid en gesteund door Uwe liefde voor de wetenschap, Uw hoog plichtsgevoel en veelzijdige gaven.

Max Weber.

Sluiten