Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet ik nog niet; zij heeft nooit eenige reden opgegeven.

Haar optreden zette zooveel kwaad bloed, dat zij zich genoodzaakt zag in te binden. Einde September wendden de heeren prof. Schficking en graaf Montgelas zich tot mij met de verzekering, dat zij alleen de door mij verzamelde documenten zouden uitgeven en dat zonder mijn toestemming daaraan geen regel zou worden veranderd. Ook waren zij bereid mij alle mogelijke controle op het afdrukken te geven. Zij verzochten mij voorts, aan de uitgave mijn goedkeuring te hechten.

De twee heeren hadden mitsdien in hoofdzaak slechts opdracht, mijn werk te onderwerpen aan een controle, die ik niet behoefde te duchten, en het kleine werk te verrichten, dat verbonden is aan een uitgave als deze, en dat ik hun gaarne afstond.

Daar geen persoonlijke motieven bij mij golden en het mij alleen om de zaak te doen was, zag ik geen red -'i tot mokken en verklaarde mij tot medewerking bereid, onder voorwaarde, dat het werk onverwijld ter perse zou gaan.

Ook dat werd mij toegezegd en zoo verschijnt thans eindelijk de bijna reeds legendair geworden verzameling bescheiden uit het departement van buitenlandsche zaken over het uitbreken van den oorlog.

Gedurende den arbeid had ik er mij natuurlijk niet mee vergenoegd, het eene document aan het andere te rijgen. Ik gevoelde den aandrang alle gegevens uit de bijna 900 bescheiden met elkaar in verband te brengen en hun verband met het reeds bekende materiaal over het uitbreken van den oorlog na te gaan. Ik heb dat niet gedaan als aanklager, doch als geschiedkundige, die wil uitvorschen. hoe de geheurtenissën zich hebben ontwikkeld.

Dezen arbeid ondernam ik in de eerste plaats om mijzelf voor te lichten. Een historicus kan nu eenmaal geen bronnen verzamelen, zonder ze ook te verwerken. Hoe meer ik opschoot, hoe sterker de wensch zich in mijn binnenste liet hooren, de uitkomsten van mijn studie niet voor mijzelf te houden, maar ze ter beschikking te stellen van het groote publiek, dat vermoedelijk minder tijd en gelegenheid zou hebben dan ik om het zeer omvangrijke materiaal door te werken.

Zoo is allengs dit boek ontstaan. Het grootste deel ervan was reeds maanden lang af, maar ik heb de uitgave telkens weer uitgesteld, hetgeen dan vanzelf

Sluiten